Analiza zróżnicowania kapitału ludzkiego na przykładzie województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Kotarski, Hubert
Bździuch, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prezentowany artykuł jest próbą refleksji nad rolą kapitału ludzkiego w procesie funkcjonowania społeczności regionalnej na empirycznym przykładzie województwa podkarpackiego. Celem głównym opracowania jest określenie poziomu zasobów kapitału ludzkiego województwa podkarpackiego oraz możliwości wykorzystania endogenicznego zasobu pod kątem rozwoju regionalnego tej jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki analiz pozwoliły wskazać na przykładzie województwa podkarpackiego na istnienie związku między zasobami kapitału ludzkiego a rozwojem regionalnym, co stało się podstawą wnioskowania o istnieniu korelacji między poziomem rozwoju regionalnego i możliwością jego podnoszenia a zasobami i jakością kapitału ludzkiego, na które może on oddziaływać.
The presented article is an attempt to reflect on the role of human capital in the process of functioning of the regional community on the empirical example of Podkarpackie Voivodeship. The main purpose of the article is to determine the level of human capital resources of Podkarpackie Voivodeship and the possibility of using the endogenous resource in terms of regional development of Podkarpackie Voivodeship. The results of the analysis made it possible to indicate the existence of a relationship between human capital resources and regional development, using the example of Podkarpackie Voivodeship. The analysis of the relationship between human capital and regional development, made it possible to conclude that there is a relationship between the level of regional development and the possibility of raising it, and the resources and quality of human capital on which it can affect.
Opis
Słowa kluczowe
kapitał ludzki , polityka rozwoju , rozwój regionalny , województwo podkarpackie , human capital , development policy , regional development , Podkarpackie Voivodeship
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 113-132