Ius et Administratio 4 (53) 2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 17
 • Pozycja
  Polityka językowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w okresie Polski międzywojennej – wybrane aspekty
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Żurek, Konrad
  Sytuacja prawna i polityczna mniejszości narodowych w odrodzonym państwie polskim była skomplikowana. Status mniejszości i ich prawa zapewniały postanowienia małego traktatu wersalskiego z 1919 roku. Działania mniejszości narodowych w różnym stopniu oddziaływały na państwo polskie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę zmieniło wiele dziedzin życia. Polska w okresie międzywojennym była wielonarodowościowa i wielowyznaniowa. Państwo polskie w obliczu wielu wyzwań zmuszone zostało do prowadzenia odpowiedniej polityki językowej wobec mniejszości zamieszkujących jego terytorium. Celem tego artykułu jest ukazanie polityki prowadzonej przez państwo polskie, a zwłaszcza polityki językowej wobec mniejszości narodowych.
 • Pozycja
  Wspieranie elektromobilności – uwagi polemiczne w zakresie wybranych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Stapiński, Rajmund
  Przedmiot opracowania stanowi ocena skuteczności krajowego modelu wspierania elektromobilności, w szczególności w oparciu o obowiązki nakładane w tym obszarze na jednostki samorządu terytorialnego. Analiza aktów normatywnych, danych statystycznych oraz poglądów wyrażanych w piśmiennictwie umożliwiła sformułowanie wniosków w tym zakresie oraz przedstawienie propozycji zmian mających na celu podniesienie poziomu realizacji założeń wobec transformacji transportowej formułowanych na szczeblu unijnym i krajowym.
 • Pozycja
  Szczególna rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Smarż, Joanna
  Jedną z ważniejszych funkcji administracji publicznej jest świadczenie usług polegających na zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności. Świadcząca rola administracji realizowana jest szczególnie na poziomie samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie ochrony zabytków. Zachowanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych jest istotne dla państwa i samorządu, gdyż stanowią one dobro ludzkości. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa gmina, która została zobowiązana m.in. do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, utworzenia parku kulturowego oraz spełnia kluczową rolę w ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.
 • Pozycja
  Kompetencje Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wobec art. 240 k.k.
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Służalec, Michał
  Ustawa powołująca do życia Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wdrożyła szereg rozwiązań odnośnie do zabezpieczenia przed przestępstwami z obszaru wolności seksualnej i obyczajności małoletnich. Szczególne znaczenie Komisji przejawia się w kontekście art. 240 k.k., tj. karalności niezawiadomienia o popełnieniu określonych przestępstw. W opracowaniu omówiono znaczenie Komisji w procesie ścigania sprawców przestępstw z art. 240 k.k., jej kompetencje, oddziaływanie na prowadzenie postępowania karnego w tym przedmiocie, jak również stanowiska odnośnie do wykładni przepisów po 13 lipca 2019 roku.
 • Pozycja
  Assumptions of the Schengen Borders Code and the Schengen Information System and their role in preventing illegal border crossings
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Semków, Dorota
  On December 21, 2007, Poland joined the Schengen Zone. The decision to abolish controls at the internal borders of the EU and the accession of nine new member states to the Schengen Zone was one of the most significant steps toward the full realization of European integration. The expansion of the Schengen Zone contributed significantly to the construction of a united Europe based on mutual trust, collectively striving to maintain a high level of security. The Schengen Agreement’s provisions eliminated controls for individuals crossing borders between member states of the agreement while strengthening police, judicial, security, and asylum policy cooperation. The main focus of this article is on the provisions of the Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016, concerning the Union Code on the rules governing the movement of persons across borders, also known as the Schengen Border Code. The primary objective is to highlight this Code as a tool for preventing the illegal crossing of Schengen Zone borders, which is closely related to combating crimes against document credibility. The publication also addresses issues related to the functioning of the Schengen Information System.