Wybrane aspekty zjawiska dyskryminacji i wykluczenia społecznego na przykładzie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Biernacka, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zjawisko dyskryminacji i wykluczenia społecznego mniejszości niemieckiej w Polsce było widoczne zwłaszcza w okresie powojennym i w czasach komunizmu. Mniejszość niemiecka doświadczyła ze strony władz licznych form dyskryminacji, które wynikały z napięć politycznych i narodowościowych. Pomimo postępującej integracji społeczności niemieckiej nadal istnieją wyzwania związane z nieścisłościami prawno-instytucjonalnymi, które mogą prowadzić do sytuacji dyskryminacyjnych w sferze publicznej czy zawodowej. Dlatego ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jest kluczowym aspektem w procesie budowania społeczeństwa wolnego od dyskryminacji i wykluczenia społecznego.
The phenomenon of discrimination and social exclusion of the German minority in Poland was particularly evident in the post-war period and during the communist era. The minority experienced various forms of discrimination from authorities, stemming from political and national tensions. Despite the ongoing integration of the German community, challenges persist due to legal and institutional ambiguities, which may lead to discriminatory situations in the public and professional spheres. Therefore, the protection of the rights of national and ethnic minorities in Poland is a crucial aspect in the process of building a society free from discrimination and social exclusion.
Opis
Słowa kluczowe
wykluczenie społeczne , dyskryminacja , mniejszość narodowa , prawa człowieka , mniejszość niemiecka , social exclusion , discrimination , national minority , human rights , German minority
Cytowanie
Ius et Administratio nr 4 (53) 2023, s. 5-15