Nowe instytucje prawa prewencyjnego oparte na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Olszewski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza prawna dwu instytucji nieznanych szerzej w Polsce. To "amicus curiae" i "compliance". Ich wspólną cechą jest możliwość oddziaływania prewencyjnego, a także to, iż uzewnętrzniają się poprzez wytworzenie, a następnie prezentację nowej wiedzy w stosownej dla siebie formie. W ramach opisu ustalono szereg pojęć odnoszących się do tych instytucji. Następnie naświetlono zalety prewencji prawnej i tworzenia nowej wiedzy. Ostatecznie autor krok po kroku omawia, jak praktycznie uruchomić obie instytucje i czerpać z nich korzyści organizacyjne, wizerunkowe, a czasem też ekonomiczne. Walorem opracowania są także liczne wnioski. Przede wszystkim ukierunkowane będą na wskazanie prawodawcom, jak w Polsce ułatwiać komercjalizację wiedzy i w większym zakresie pozyskiwać wiedzę ze środowisk naukowych.
The aim of this paper is to provide a legal analysis of two institutions that are not widely known in Poland, namely Amicus Curiae and Compliance, which have in common the fact that they can have a preventive effect and that they externalize themselves by creating and then presenting new knowledge in an appropriate form. As part of the description, a number of concepts relating to these institutions are established, followed by an explanation of the advantages of legal prevention and the creation of new knowledge. Finally, the author discusses, step by step, how to practically put both institutions into operation and derive organisational, image, and sometimes economic benefits from them. The publication has the merit of a number of conclusions. This includes indicating to legislators how to facilitate the commercialisation of knowledge in Poland and to obtain knowledge from the scientific community to a greater extent.
Opis
Słowa kluczowe
amicus curiae , compliance , komercjalizacja wiedzy , prewencja , Amicus Curiae , commercialisation of knowledge , prevention
Cytowanie
Ius et Administratio nr 4 (53) 2023, s. 115-128