Assumptions of the Schengen Borders Code and the Schengen Information System and their role in preventing illegal border crossings

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Semków, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
On December 21, 2007, Poland joined the Schengen Zone. The decision to abolish controls at the internal borders of the EU and the accession of nine new member states to the Schengen Zone was one of the most significant steps toward the full realization of European integration. The expansion of the Schengen Zone contributed significantly to the construction of a united Europe based on mutual trust, collectively striving to maintain a high level of security. The Schengen Agreement’s provisions eliminated controls for individuals crossing borders between member states of the agreement while strengthening police, judicial, security, and asylum policy cooperation. The main focus of this article is on the provisions of the Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016, concerning the Union Code on the rules governing the movement of persons across borders, also known as the Schengen Border Code. The primary objective is to highlight this Code as a tool for preventing the illegal crossing of Schengen Zone borders, which is closely related to combating crimes against document credibility. The publication also addresses issues related to the functioning of the Schengen Information System.
21 grudnia 2007 r. Polska przystąpiła do strefy Schengen. Decyzja o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz o przystąpieniu dziewięciu nowych państw członkowskich do strefy Schengen była jedną z najważniejszych w zakresie pełnej realizacji integracji europejskiej. Poszerzenie obszaru strefy Schengen stanowiło istotny wkład w budowę zjednoczonej Europy opartej na wzajemnym zaufaniu, wspólnie podejmującej walkę o utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Przepisy porozumienia z Schengen zniosły kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmocniły współpracę policyjna, sądową oraz w sferze bezpieczeństwa i polityki azylowej. Główny przedmiot rozważań podjętych w niniejszym artykule stanowią przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca 2016 roku w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice, który nazywany jest także Kodeksem Granicznym Schengen. Głównym celem opracowania uczyniono zwrócenie uwagi na wskazany Kodeks jako na narzędzie służące zapobieganiu procederowi nielegalnego przekroczenia granic strefy Schengen, co w istotnym stopniu związane jest także z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wiarygodności dokumentów. W publikacji przedstawiono także problematykę związaną z funkcjonowaniem Systemu Informacyjnego Schengen.
Opis
Słowa kluczowe
Schengen Border Code , illegal border crossing , document forgery , Schengen Information System , Kodeks Graniczny Schengen , nielegalne przekroczenie granicy , fałszerstwo dokumentów , System Informacyjny Schengen
Cytowanie
Ius et Administratio nr 4 (53) 2023, s. 155-166