Wybrane aspekty funkcjonowania zbiorów danych daktyloskopijnych. Utworzenie bazy eliminacyjnej dla zbioru automatycznie przetwarzającego dane daktyloskopijne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Kruczek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Blisko 130 lat po pierwszym opisanym przypadku identyfikacji osoby na podstawie śladu linii papilarnych, w epoce systemów bazodanowych i międzynarodowej wymiany danych zachodzącej w czasie rzeczywistym, 20 lat od wprowadzenia w Polsce AFIS – zbioru automatycznie przetwarzającego dane daktyloskopijne, kiedy wydawać by się mogło, że o daktyloskopii powiedziano i napisano już wszystko, powstaje zbiór eliminacyjny, w którym gromadzone są odciski linii papilarnych oraz wymazy ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji. Nowe regulacje otwierają dyskusję, w której argumentacja przebiega wielokierunkowo, bo od zarzutów o zbyt daleko posuniętą ingerencję w sferę osobistą funkcjonariuszy, mowa jest przecież o gromadzeniu i przetwarzaniu profili DNA i danych daktyloskopijnych, po koszty utworzenia zbioru eliminacyjnego. Czym zatem są zbiory daktyloskopijne oraz AFIS, jak funkcjonują i co wpływa na ich skuteczność w realizacji celów wykrywczych i identyfikacyjnych w sprawach karnych? Ten obszar daktyloskopii służącej organom ścigania do zwalczania i zapobiegania przestępczości stał się przedmiotem analizy niniejszego artykułu.
Nearly 130 years after the first described case of identyfying a person based on a fingerprint trace, in the era of database systems and international data exchange taking place in real time, twenty years since the introduction of AFIS in Poland – a set that automatically processes fingerprint data, when it would seem that everything has been said and written about fingerprinting, an elimination set is being created, which collects fingerprints and cheek mucosa swabs from police officers and employees. The new regulations open a discussion in which the arguments run in many directions, from allegations of too far-reaching interference in the personal sphere of officers, to the collection and processing of DNA profiles and fingerprint data, to the costs of creating an elimination set. So what are fingerprint collections and AFIS, how do they function and what influences their effectiveness in achieving detection and identification purposes in criminal cases? This area of fingerprinting used by law enforcement agencies in combating and preventing crime is the subject of the analysis of this article.
Opis
Słowa kluczowe
Zbiór Rejestracji Kryminalnych , AFIS , zbiór eliminacyjny , daktyloskopia , akredytacja , Criminal Registration Database , elimination data set , fingerprints , accreditation
Cytowanie
Ius et Administratio nr 4 (53) 2023, s. 95-105