Kompetencje Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wobec art. 240 k.k.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Służalec, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ustawa powołująca do życia Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wdrożyła szereg rozwiązań odnośnie do zabezpieczenia przed przestępstwami z obszaru wolności seksualnej i obyczajności małoletnich. Szczególne znaczenie Komisji przejawia się w kontekście art. 240 k.k., tj. karalności niezawiadomienia o popełnieniu określonych przestępstw. W opracowaniu omówiono znaczenie Komisji w procesie ścigania sprawców przestępstw z art. 240 k.k., jej kompetencje, oddziaływanie na prowadzenie postępowania karnego w tym przedmiocie, jak również stanowiska odnośnie do wykładni przepisów po 13 lipca 2019 roku.
The law establishing the State Commission for Combating the Sexual Exploitation of Minors under the age of 15 has implemented a range of measures aimed at safeguarding against offenses concerning the sexual freedom and morality of minors. The Commission’s particular significance is evident in relation to Article 240 of the Penal Code, which pertains to the criminal liability for not reporting certain crimes. This article discusses the importance of the Commission in relation to prosecuting offenders under Article 240 of the Penal Code, its competencies, its impact on conducting criminal proceedings in this matter, as well as positions concerning the interpretation of provisions after July 13, 2019.
Opis
Słowa kluczowe
obowiązek denuncjacji , Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 , Komisja do spraw pedofilii , duty of reporting , the State Commission for Combating the Sexual Exploitation of Minors under the age of 15 , the Commission for Pedophilia Affairs
Cytowanie
Ius et Administratio nr 4 (53) 2023, s. 167-177