Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 31
 • Pozycja
  Nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy polskich obszarów przyrodniczo cennych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Jastrzębska, Władysława; Lechwar, Małgorzata
  W opracowaniu podjęto problematykę odnoszącą się do dwóch kategorii istotnych z punktu widzenia ekonomii rozwoju, tj. nierówności ekonomicznych i kapitału ludzkiego. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza prezentuje nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki w ujęciu teoretycznym. Druga, opracowana w oparciu o wyniki badań własnych, ma charakter studium przypadku, gdzie na przykładzie wybranej gminy starano się rozpoznać lokalny kapitał ludzki jako czynnik ograniczania nierówności ekonomicznych na obszarach o cennych walorach przyrodniczych.
 • Pozycja
  Zasoby kapitału ludzkiego a rozwój przedsiębiorczości w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Leszczewska, Krystyna
  Dane statystyczne charakteryzujące gospodarkę polską uwidaczniają wyraźne, trwałe terytorialne zróżnicowanie poziomu aktywności gospodarczej i społecznej, w tym poziomu przedsiębiorczości. Spośród czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości współcześni badacze dominującą rolę przypisują kapitałowi ludzkiemu. W artykule scharakteryzowano rolę kapitału ludzkiego w kreowaniu przedsiębiorczości, przedstawiono zasoby kapitału ludzkiego i poziom przedsiębiorczości w Polsce oraz określono zależności między poziomem kapitału ludzkiego a poziomem przedsiębiorczości w przekroju regionalnym. Przedstawione dane wskazują, że występuje wyraźna zależność między tymi kategoriami. Regiony, które charakteryzują się wysokim poziomem przedsiębiorczości, to równocześnie obszary o wysokim potencjale zasobów ludzkich mierzonym poziomem wykształcenia, posiadanymi kompetencjami w zakresie korzystania z technik komputerowych, stanowiące atrakcyjne miejsce osiedlania się i poszukiwania pracy.
 • Pozycja
  Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Wojnar, Jolanta
  Przedstawiono zmiany skali bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce w latach 1998–2011. W pierwszym etapie analizy określono strukturę tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu i podzielono województwa na skupienia różniące się poziomem natężenia badanej cechy. Następnie dokonano analizy dynamiki zmian stopy bezrobocia w poszczególnych województwach w trzech podokresach: 1998–2003 (okres po transformacji gospodarczej), 2003–2008 (okres po integracji z UE) i 2008–2011. Zaobserwowano olbrzymie dysproporcje regionalne zarówno w skali, jak również w dynamice tego zjawiska.
 • Pozycja
  Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Dziekański, Paweł
  W artykule została przedstawiona istota gospodarki informacyjnej – nowego paradygmatu organizacji współczesnej gospodarki światowej, który oddziałuje na rozwój regionów. Wskazano na wzrost roli informacji jako zasobu produkcyjnego, zmieniającego znaczenie pozostałych czynników wytwórczych oraz mającego istotny wpływ na specyfikę gospodarowania. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania stawia gospodarka informacyjna dla rozwoju regionalnego. Regionom opóźnionym trudniej będzie znaleźć szansę; rozwoju w zmieniających się; uwarunkowaniach, szczególnie w odniesieniu do nowych kryteriów lokalizacji.
 • Pozycja
  Rozwój kapitału intelektualnego wyzwaniem modernizacji regionów Polski Wschodniej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Wosiek, Małgorzata
  Poziom kapitału intelektualnego w Polsce znacznie odbiega od wartości uzyskiwanych w państwach rozwiniętych, a województwa wschodnie dodatkowo wykazują niedobór tego kapitału w relacji do średniej krajowej. Mimo obserwowanego w latach 2003–2009 wzrostu poziomu tego kapitału tak w całym kraju, jak i w poszczególnych regionach obawy budzi zbyt wolna (w stosunku do potrzeb) dynamika tych przekształceń w Polsce Wschodniej. Istotną barierę akumulacji, jak i spożytkowania nagromadzonego kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej stanowią niekorzystne relacje makroekonomiczne, charakteryzujące sferę realną gospodarek tych województw. Luka w zakresie kapitału intelektualnego nakłada się na tradycyjne linie podziału polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej i dodatkowo je wzmacnia. Utrwala także dotychczasową (tradycyjną) specjalizację wschodnich regionów. Tendencje te wzmacniać będzie przyjęty na lata 2010–2020 polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju regionalnego.