Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kryzys gospodarczy na świecie wywołał dość wyraźne reperkusje w gospodarkach wszystkich krajów. Niewątpliwie wymiarami społecznymi kryzysu światowego są: wzrost bezrobocia, spadek dochodów gospodarstw domowych, zmiana struktury spożycia, zmiany stylów zachowań aż po odczuwanie poważnych stanów lęku i depresji, które wynikają z obawy przed utratą pracy, trudnościami w znalezieniu nowej pracy, pogorszeniem sytuacji materialnej, obawą przed utratą oszczędności czy niemożnością spłacania kredytów. Ponieważ kryzys światowy wpłynął również na polską rzeczywistość społeczno-gospodarczą w artykule skoncentrowano się na przeanalizowaniu wyposażenia w dobra trwałego użytkowania i zachowania przystosowawcze gospodarstw domowych wysokodochodowych w czasie kryzysu. Po omówieniu metodologii i założeń badania przeanalizowano ocenę wyposażenia elit ekonomicznych w dobra trwałego użytku, w zakresie zmechanizowanego sprzętu gospodarczego, sprzętu informacyjno-rozrywkowego oraz sprzętu mobilnego, a także dokonano analizy stanu posiadania tych dóbr. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na rzeczywistych, jak i planowanych postawach konsumentów w czasie kryzysu w zakresie wyposażenia w niektóre dobra trwałego użytku. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą artykuł.
The global economic crisis has clearly affected the economies of all countries. Among its social repercussions there are certainly the growing unemployment rates, falling household incomes, changing consumption structure and lifestyles, not to mention serious anxiety states and depressions induced by the fear of losing the job one has, problems with finding a new job, deteriorating material situation and concerns about using up the savings or becoming insolvent. Because the crisis has changed the socio-economic reality in Poland too, the article focuses on analysing households’ possession of durables and the adaptive behaviour patterns specific to the high-income households in a time of crisis. After presenting the research methodology and assumptions, the article makes an evaluation of durable goods (such as mechanised household appliances, infotainment and portable equipment) in possession of the economic elite and analyses their actual amounts. Then the observed as well as anticipated behaviour of consumers towards some durables in a time of crisis are presented. The article ends with a summary of the discussion and major conclusions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 329–346