Rozwój kapitału intelektualnego wyzwaniem modernizacji regionów Polski Wschodniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Wosiek, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poziom kapitału intelektualnego w Polsce znacznie odbiega od wartości uzyskiwanych w państwach rozwiniętych, a województwa wschodnie dodatkowo wykazują niedobór tego kapitału w relacji do średniej krajowej. Mimo obserwowanego w latach 2003–2009 wzrostu poziomu tego kapitału tak w całym kraju, jak i w poszczególnych regionach obawy budzi zbyt wolna (w stosunku do potrzeb) dynamika tych przekształceń w Polsce Wschodniej. Istotną barierę akumulacji, jak i spożytkowania nagromadzonego kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej stanowią niekorzystne relacje makroekonomiczne, charakteryzujące sferę realną gospodarek tych województw. Luka w zakresie kapitału intelektualnego nakłada się na tradycyjne linie podziału polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej i dodatkowo je wzmacnia. Utrwala także dotychczasową (tradycyjną) specjalizację wschodnich regionów. Tendencje te wzmacniać będzie przyjęty na lata 2010–2020 polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju regionalnego.
The level of the intellectual capital in Poland is far away from the rate reached in developing countries, what is more the west regions of Poland show the shortage of that capital in relation to the country average. Although that in 2003–2009 we could observe the increase in the intellectual capital in the whole country as well as in the particular voivodships, we can be concern with the very slow transformations in the east of Poland. The main limit of the accumulation as well as using the agglomerated capital in the east of Poland are the disadvantages of the macro-economic coverage which characterizes the real economy of those voivodships. The gap in the intellectual capital covers the traditional division line of Polish socialeconomical space and intensifies it. It is also similar to the common and traditional specialty of the east of regions. The tendency will be intensify be the polarizing and diffusion model of region’s development accepted for 2010–2020 years.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 374–386