Modernizacja konwergencyjna struktur wytwarzania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu analizie poddano zmiany strukturalne w zakresie wytwarzanej wartości dodanej w ujęciu trójsektorowym oraz w układzie trzech grup usług: klasycznych, dobrobytu i finansowo- biznesowych. Wyniki badań wskazują na powielanie w Polsce ścieżek rozwojowych państw wysoko rozwiniętych. W ujęciu trójsektorowym obserwuje się procesy konwergencji struktur, natomiast w układzie struktur wewnątrzusługowych szereg państw unijnych pozostaje dla Polski niedoścignionym wzorcem.
Structural changes concerning value added in the three-sectors’ dimension as well as within the three groups of services: classical, welfare, financial and business were analysed in the paper. The results point out that the paths of development of the highly-developed countries are copied in Poland. In the three-sectors’ dimension there is observed convergence of structures, while concerning three groups of services there are a lot of EU countries that create an unrivalled model for Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 159–173