Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Wojnar, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedstawiono zmiany skali bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce w latach 1998–2011. W pierwszym etapie analizy określono strukturę tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu i podzielono województwa na skupienia różniące się poziomem natężenia badanej cechy. Następnie dokonano analizy dynamiki zmian stopy bezrobocia w poszczególnych województwach w trzech podokresach: 1998–2003 (okres po transformacji gospodarczej), 2003–2008 (okres po integracji z UE) i 2008–2011. Zaobserwowano olbrzymie dysproporcje regionalne zarówno w skali, jak również w dynamice tego zjawiska.
The first stage of the analysis involved defining the structure of the phenomenon over the period resulting in the provinces being divided into clusters with different levels of intensification of the factor studied. Next, an analysis of dynamics of change in unemployment rate in the provinces was done in three periods 1998–2003 (post economic transformation period), 2003–2008 (post UE accession) and 2008–2011. Huge regional differences both in scale and dynamics of change were observed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 404–411