Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 34
 • Pozycja
  Zagrożenia terrorystyczne na świecie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Nowacki, Gabriel
  W artykule omówiono problemy dotyczące nowych trendów w terroryzmie współczesnym. Zdefiniowano termin „terroryzm”, scharakteryzowano strategię i taktykę działania terrorystów. Omówiono nowe trendy, takie jak: cyberterroryzm, bioterroryzm, ekoterroryzm oraz wojna hybrydowa. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby ataków terrorystycznych, osób zabitych, rannych oraz celów i sposobów działania terrorystów. Zwykle terroryści przeprowadzają niespodziewane ataki na ludność cywilną w obiektach transportowych (metra, dworce, lotniska), aby szerzyć strach i chaos. Na podstawie analiz należy stwierdzić, że sektor transportu jest najczęściej atakowany przez terrorystów – stanowi 28% wszystkich atakowanych obiektów. W Stanach Zjednoczonych w okresie 41 lat (1967–2007) 90,3% ataków dotyczyło transportu lądowego (74,5% – samochody, 9,5% – autobusy, 6,3% – pociągi). Przedstawiono także kroki prawne oraz działania dotyczące zwalczania terroryzmu na poziomie międzynarodowym na szczeblu ONZ, NATO, UE oraz w RP.
 • Pozycja
  Problemy informatyzacji w sektorze publicznym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Mazur, Zygmunt; Mazur, Hanna
  Zakres oferowanych usług w sektorze publicznym oraz czas i koszt ich wykonywania w dużej mierze zależą od stopnia informatyzacji i dostosowania systemów informatycznych do wzajemnej współpracy i wymiany danych (interoperacyjności). Duże znaczenie mają również obowiązujące przepisy prawne i przyjęte dokumenty strategiczne. Czynniki te mają istotny wpływ na jakość i zakres usług realizowanych drogą elektroniczną. W pracy omówiono problemy wynikające m.in. ze skali podejmowanych przedsięwzięć informatycznych oraz konieczności zapewnienia interoperacyjności systemów nie tylko w ramach kraju, ale także Europy i świata. Międzynarodowy charakter różnych obszarów działalności wymusza opracowywanie rozwiązań i standardów w porozumieniu z innymi państwami i organizacjami zagranicznymi, co jest przyczyną wielu trudności. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danym oraz budowanie zaufania do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego z wykorzystaniem e-usług. Obawa o utratę prywatności oraz danych (osobowych, finansowych, medycznych) wiele osób zniechęca do korzystania z możliwości oferowanych przez nowe technologie. W pracy omówiono główne problemy w upowszechnianiu e-usług oraz kluczowe zadania dla państwa w celu realizacji przyjętych strategii i zadań związanych z informatyzacją kraju. Dla cyfryzacji państwa zasadniczą sprawą jest zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości dostępu do szybkiego Internetu oraz warunków rozwoju kompetencji cyfrowych. Serwisy internetowe administracji publicznej powinny spełniać wymagania zawarte w normie ISO/IEC 40500:2012 (odpowiadające zaleceniom WCAG 2.0). W pracy zaprezentowano także wyniki przeprowadzonego wśród studentów badania ankietowego dotyczącego ICT.
 • Pozycja
  Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w gospodarce łowieckiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Matulewski, Marek
  Celem pracy jest przedstawienie wpływu nowoczesnych technologii na szeroko rozumianą gospodarkę łowiecką w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych krajów. Zaprezentowano różnego rodzaju rozwiązania praktyczne coraz częściej z powodzeniem stosowane w miejsce dotychczasowych (takie jak identyfikacja i znakowanie za pomocą systemów radio-telemetrycznych, GPS, GSM czy też RFID). W pracy jako metodę badawczą zastosowano analizę literaturową oraz badania terenowe przeprowadzone we współpracy ze specjalistami z wiodących ośrodków badawczych w Polsce (m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stacji Badawczej PZŁ Czempiń).
 • Pozycja
  Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Makowiec, Marek
  W ramach opracowania, na podstawie przeprowadzonych badań opisano wpływ pracy zdalnej na człowieka identyfikując dysfunkcje pojawiające się w trakcie świadczenia telepracy domowej. Praca zdalna jest jedną z elastycznych form zatrudnienia i świadczenia pracy, która jest już stosowana od dawna w wielu podmiotach gospodarujących i w instytucjach w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, coraz częściej znajdując zastosowanie w Polsce. W opracowaniu zaprezentowano autorską metodykę identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej, która może być praktycznie wykorzystywana jako narzędzie służące usprawnianiu organizacji telepracy domowej i eliminacji pojawiających się wszelkich znamion dehumanizacji.
 • Pozycja
  The Role of Implementation New Technologies in Medium-Sized Enterprises in Selected Regions
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Madzinová, Renáta
  The segment – Small and medium sized enterprises, plays the biggest role in every economy. The situation is different when considering the penetration of SMEs in international markets. The worst state of affairs is in developing and implementing the latest technologies into business practice. The article deals with the influence of new technology on SMEs operation and penetration of medium-sized enterprises in international markets. The conclusion provides recommendations on how to increase the competitiveness of medium-sized businesses in international markets.