Znaczenie sektora ICT w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Litwy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Grynia, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współcześnie najszybciej rozwijające się i najbardziej konkurencyjne gospodarki świata i Europy budowane są w oparciu o wiedzę i innowacyjność. Przykładem sektora, którego rozwój jest jednym z głównych priorytetów polityki gospodarczej UE, jest sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. ICT). Celem artykułu jest określenie znaczenia sektora ICT dla międzynarodowej konkurencyjności litewskiej gospodarki. Do osiągnięcia celu w pracy zostaną przeanalizowane takie wskaźniki charakteryzujące sektor ICT, jak wartość sprzedaży dóbr i usług na rynkach krajowych i zagranicznych, udział w tworzeniu wartości dodanej i zatrudnieniu, wydatki na B&R i udział w krajowym PKB. Do uzupełnienia powyższej analizy posłużą rankingi sporządzane przez Światowe Forum Ekonomiczne na podstawie wskaźnika gotowości sieciowej – Networked Readiness Index, które pozwolą ocenić rozwój sektora ICT na Litwie na tle innych krajów UE. Analiza zostanie przeprowadzona przez zastosowanie indukcyjnego podejścia badawczego.
Nowadays the fastest-growing and most competitive economies in the world and Europe are built on knowledge and innovation. An example of a sector whose development is one of the main priorities of the EU's economic policy is the information and communication technologies sector (ICT). The purpose of this article is to determine the importance of the ICT sector for the international competitiveness of the Lithuanian economy. In order to achieve thise goal, the following indicators characterizing the ICT sector will be examined: the sales value of goods and services in domestic and foreign markets, its share in creating added value and employment, expenditure on R&D and its share in the national GDP. To determine the development of the ICT sector in Lithuania compared to other EU countries the Networked Readiness Index – the ranking compiled by the World Economic Forum – will be used in the analysis. The analysis will be carried out through the use of an inductive research approach.
Opis
Słowa kluczowe
sektor ICT , konkurencyjność międzynarodowa , gospodarka Litwy , ICT sector , international competitiveness , the economy of Lithuania
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 177-191