Zagrożenia terrorystyczne na świecie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Nowacki, Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono problemy dotyczące nowych trendów w terroryzmie współczesnym. Zdefiniowano termin „terroryzm”, scharakteryzowano strategię i taktykę działania terrorystów. Omówiono nowe trendy, takie jak: cyberterroryzm, bioterroryzm, ekoterroryzm oraz wojna hybrydowa. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby ataków terrorystycznych, osób zabitych, rannych oraz celów i sposobów działania terrorystów. Zwykle terroryści przeprowadzają niespodziewane ataki na ludność cywilną w obiektach transportowych (metra, dworce, lotniska), aby szerzyć strach i chaos. Na podstawie analiz należy stwierdzić, że sektor transportu jest najczęściej atakowany przez terrorystów – stanowi 28% wszystkich atakowanych obiektów. W Stanach Zjednoczonych w okresie 41 lat (1967–2007) 90,3% ataków dotyczyło transportu lądowego (74,5% – samochody, 9,5% – autobusy, 6,3% – pociągi). Przedstawiono także kroki prawne oraz działania dotyczące zwalczania terroryzmu na poziomie międzynarodowym na szczeblu ONZ, NATO, UE oraz w RP.
The paper presents problems of new trends of contemporary terrorism. The term terrorism was defined; furthermore its nature, categories, strategy and tactics were characterized. New trends such as cyberterrorism, bioterrorism, ecoterrorism and hybrid war were addressed. Statistics about the total number of terrorist attacks, dead and wounded persons, purposes and methods of terrorism activities were presented. Usually, terrorists stage unexpected attacks on the civilian population, including means of transportation subways, stations and airports, with the aim of spreading fear and confusion. Based on the analyses, the transport sector is the most threatened by terrorist attacks, comprising 28% all attacked objects, especially road and rail infrastructure. Over the 41-year period – 1967–2007 90,3% of the incidents involved land transport (74,5% – cars, 9,5% – buses, 6,3% – rail) in the USA. Furthermore legal steps to fight terrorism have been taken on the international level at the UN, NATO, UE and Poland.
Opis
Słowa kluczowe
terroryzm , cyberterroryzm , bioterroryzm , ekoterroryzm , wojna hybrydowa , terrorism , cyberterrorism , bioterrorism , ecoterrorism , hybrid war
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 407-435