Instrument „Łącząc Europę” w aktywizacji współpracy i osiąganiu celów społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Greta, Marianna
Tomczak-Woźniak, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na nową perspektywę finansową (2014–2020) został powołany nowy instrument finansowy utworzony z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS), który ma obsługiwać regiony peryferyjne (dysproporcyjne), w tym regiony współpracy transgranicznej, które ów warunek peryferyjności spełniają w pełni. Pojawia się więc pytanie o jego znaczenie w tych regionach i wpływ na tak pożądaną w Unii Europejskiej konwergencję. Z uwagi na fakt, iż założone wsparcie przez instrument „Łącząc Europę” odnosi się do trzech obszarów, w tym m.in. cyfryzacji (oprócz tego do transportu i energii), należy wnioskować, iż ten instrument służąc współpracy transgranicznej będzie służył budowaniu i osiągnięciu celów społeczeństwa informacyjnego. Taki też jest cel główny opracowania, które przybliżając instrument „Łącząc Europę” ma przedstawić jego znaczenie we współpracy transgranicznej i we wpływie na realizację założeń społeczeństwa informacyjnego, które jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy. Autorki przedstawiły wnioski z badań pilotażowych na poziomie NUTS II o znajomości tegoż instrumentu w polskich regionach.
For the new financial perspective (2014-2020) a new financial instrument was created from the European Regional Development Fund (ERDF) and from Cohesion Fund (FS). The Connecting Europe Facility is supposed to support peripheral (disproportional) regions including regions of the cross-border cooperation which wholly fulfill the peripheral conditions. So this raises a question about its’ meaning in these regions and it’s influence on the desired convergence in the European Union. Due to the fact, that the Connecting Europe Facility assumes support in 3 areas i.e. digitization (in addition to transport and energy), one could conclude that this instrument supporting cross-border cooperation will also support building and the achievement of the goals of the information society. So this is also a main purpose of the study, which while presenting the Connecting Europe Facility describes its significance in cross-border cooperation and its influence on the realization of the foundations of the information society which is the foundation of the knowledge-based economy. Authors described some conclusions from pilot research into the awareness of this instrument in polish regions at the NUTS II level.
Opis
Słowa kluczowe
instrument „Łącząc Europę” , społeczeństwo informacyjne , cyfryzacja , Connecting Europe Facility , information society , digitization
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 163-176