Model proporcjonalnego hazardu Coxa jako statystyczna metoda wyznaczania determinant jakości życia w grupie chorych leczonych onkologicznie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Król, Mieczysław Jan
Król, Piotr Sewer
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nieodłączną cechą społeczeństwa informacyjnego jest dbałość o różnorodne aspekty jakości życia. Istnieje wiele metod, w tym statystycznych, służących wyznaczaniu i ocenie wpływu determinant (cech) warunkujących jakość życia. W pracy rozpatrywano możliwość zastosowania w tym celu modelu proporcjonalnej intensywności Coxa. Użyto wariantu modelu opisującego zjawiska, w którym zdarzenia niepożądane występują w rozłącznych przedziałach czasowych. Używając estymatorów Kalbfleische’a-Prentice’a wyznaczono funkcje przeżycia S(x,t) i ryzyka h(x,t) dla badanych jednostek zróżnicowanych wektorem cech endo- i egzogennych. Omawiane funkcje szacowano na przykładzie wyników leczenia onkologicznego grupy chorych na raka głośni. Badano wpływ cech o charakterze demograficznym, społecznym i ekonomicznym bezpośrednio na rezultaty terapii, a pośrednio na jakość życia.
An integral feature of the information society is its interest in various aspects of quality of life. There are many methods, including statistical, for identifying and evaluating the impact of those factors (features) which influence quality of life. The study considers the possibility of using the Cox model of proportional intensity for this purpose. Use was made of a variant of the model describing the phenomenon in which adverse events occur in disjointed time intervals. Using Kalbfleische'a-Prentice estimators the survival functions S (x, t) and the risk of h (x, t) were determined for the tested units differentiated by endogenous and exogenous features. These functions were estimated based upon the results of treatment of a group of patients suffering from cancer. Research was carried out into the direct influence of demographic, social and economic characteristics on the results of the therapy and indirectly on the quality of life.
Opis
Słowa kluczowe
jakość życia , choroby onkologiczne , funkcje przeżycia i ryzyka , model Coxa , quality of life , oncological diseases , survival and risk/hazard functions , Cox model
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 283-296