Acta Iuridica Resoviensia nr 4 (39) 2022

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 23
 • Pozycja
  Ubezpieczenie społeczne osób duchownych w III Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane aspekty
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Żurek, Konrad
  Ubezpieczenia społeczne stanowią podstawową formę zabezpieczenia społecznego zapewnionego przez Konstytucję RP oraz są ważnym instrumentem prowadzenia polityki społecznej przez państwo. Zreformowany system ubezpieczeń społecznych w Polsce funkcjonuje już od ponad 20 lat, odkąd wszedł w życie 1 stycznia 1999 r. Objął on również osoby duchowne. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie oraz omówienie problematyki prawnej związanej z ubezpieczeniami społecznymi osób duchownych w okresie III Rzeczypospolitej Polskiej. W opracowaniu posłużono się metodą dogmatyczno-prawną niezbędną do omówienia przedmiotowego zagadnienia.
 • Pozycja
  Czy weryfikowanie obrazków na formularzu strony internetowej (metoda reCAPTCHA) może być uznane za (dorozumiany) stosunek pracy? Analiza na podstawie prawa polskiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Wyszyński, Filip
  Przedmiotem opracowania jest problem rozgraniczenia stosunku pracy od stosunków pozapracowniczych, irrelewantnych z punktu widzenia prawa pracy. Kwestię tę przeanalizowano na przykładzie weryfikowania obrazków na stronie internetowej w kontekście cech stosunku pracy. W wielu przypadkach wyszukiwarka wymaga od użytkownika zweryfikowania obrazków na formularzu, by sprawdzić, czy działalności człowieka w sieci nie pozorują algorytmy. Proces weryfikacyjny ma zwiększyć bezpieczeństwo czynności internetowych, jednak przynosi on znaczne korzyści konglomeratom technologicznym. Pytaniem badawczym jest zatem to, czy wynagrodzenie należałoby w tym wypadku przyznawać, a patrząc szerzej – czy takie działania użytkowników nie powinny być kwalifikowane jako stosunek pracy.
 • Pozycja
  Brak kodeksu branżowego w systemie ochrony zdrowia a ochrona danych osobowych pacjenta
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Wolska, Joanna Anna
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dotyczy wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością zawodową, zarobkową, statutową. Zostało skierowane do wielu branż, a jak wiadomo, każda branża jest inna, nie można porównać prowadzenia sklepu internetowego z wykonywaniem działalności leczniczej. Państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzania kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu rozporządzenia. Kodeks branżowy ma podawać minimalne wymogi związane z ochroną danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia, które należy spełnić, by być w zgodności z RODO. Założeniem jest uszczegółowienie kwestii dotyczących m.in. zbierania danych, czynienia zadość obowiązkowi informacyjnemu, sposobu zastosowania środków technicznych, aby do naruszenia danych osobowych nie dochodziło. Praktycznie przepisy RODO są stosowane od 4 lat, a do tego czasu żaden kodeks branżowy nie obowiązuje, w tym także w zakresie ochrony zdrowia. Przepisy RODO stosowane bez odpowiedniej wykładni uniemożliwiałyby prowadzenie działalności leczniczej, która wiąże się z przetwarzaniem danych wrażliwych. Czy zatem pacjent w obecnie obowiązującym stanie prawnym ma zapewnioną odpowiednią ochronę?
 • Pozycja
  Wyłączenie sędziego jako gwarancja niezawisłości sędziowskiej w świetle polskiego Kodeksu postępowania cywilnego oraz aktów prawa międzynarodowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Trachta, Aleksandra
  Celem artykułu jest analiza uregulowania instytucji wyłączenia sędziego w polskim k.p.c. oraz niektórych aktach prawa międzynarodowego. Niezawisłość sędziowska stanowi nieodłączny element wymiaru sprawiedliwości i statusu sędziego. Wyłączenie ze sprawy ma zapewnić obiektywizm orzeczeń. Instytucja ta jest charakterystyczna dla europejskiego systemu sądownictwa. Obecnie podejmowane są próby ujednolicenia jej stosowania na poziomie międzynarodowym.
 • Pozycja
  Konserwatyści Wschodniogalicyjscy wobec zmian prawa wyborczego do Austriackiej Rady Państwa (1893–1906)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Szymański, Łukasz
  Przełom XIX i XX w. w Austro-Węgrzech obfitował w liczne konflikty polityczne i społeczne. Rosnące tendencje demokratyczne doprowadziły do powstania projektów ustaw mających na celu upowszechnienie prawa głosu. Od 1893 r. konserwatyści z Galicji krytykowali instytucję powszechnych wyborów ze względu na ich antydemokratyzm i elitaryzm. Nie bez znaczenia były również kwestie etniczne, w szczególności obawa przed wzrostem liczby deputowanych narodowości ukraińskiej. Także w 1906 r. podczas kolejnej debaty parlamentarnej konserwatyści głosili poglądy przeciwne reformie prawa wyborczego. Artykuł przedstawia stanowisko konserwatystów podolskich poprzez przemówienia ich delegatów w parlamencie wiedeńskim oraz wypowiedzi w prasie i publikacjach książkowych.