Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o zwrot środków ze stosunku rachunku bankowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Janowski, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony został kwestii początku biegu terminu przedawnienia roszczenia o zwrot środków ze stosunku rachunku bankowego. W doktrynie prezentowane są różne stanowiska w tym zakresie, z czego większość prowadzi do odejścia od ogólnej reguły określonej w art. 120 § 1 zd. 2 k.c. Zgodnie z zaprezentowanym poglądem roszczenie o zwrot środków zaczyna się przedawniać od dnia wpłaty danej puli środków do banku lub od dnia przypadającego do kilku dni później. Bieg terminu przedawnienia jest stale przerywany przez dokonywanie przez bank uznania roszczenia posiadacza, co zdaniem autora artykułu pozwala obalić argumentację przeciwników takiego ujęcia. Przypadki bezpodstawnego nieuznawania przez bank roszczenia posiadacza należy rozpatrywać przez pryzmat art. 5 k.c.
This article is dedicated to the issue of the beginning of the prescription period of a claim for repayment of funds from a bank account relationship. The doctrine presents various positions in this regard, most of which lead to a departure from the general rule set forth in Art. 120 § 1 sentence 2 of the Polish Civil Code. According to the view presented, the pr escription period for a claim for repayment begins to run from the date on which the relevant pool of funds is deposited with the bank or up to a few days later. The running of the prescription period is constantly interrupted by the bank’s acknowledgement of the holder’s claim, which, in the opinion of the author of the article, makes it possible to refute the arguments of the opponents of this approach. Cases of unjustified non-recognition of a holder’s claim by the bank should be viewed through the prism of Art. 5 of the Polish Civil Code.
Opis
Słowa kluczowe
umowa rachunku bankowego , zwrot środków , roszczenie , początek biegu terminu przedawnienia , bank account agreement , repayment of funds , claim , beginning of the prescription period
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 106-123