Analiza wpływu reformy dewolucyjnej na kształt Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kimla, Adrianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przeprowadzony w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej niejednorodny proces dewolucji, pogłębiony dodatkowo przez zdecentralizowaną politykę wewnętrzną, wywarł ogromny wpływ nie tylko na system władzy, ale także na obecny i przyszły kształt Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że liczne przemiany kulturowe, ustrojowe i polityczne w Zjednoczonym Królestwie spowodowane przeprowadzoną dewolucją pozwoliły na uzyskanie daleko idącej niezależności przez Szkocję , Walię oraz Irlandię Północną oraz wzmocniły panujące tam tendencje i nastroje niepodległościowe. Celem opracowania jest analiza istoty reformy dewolucyjnej oraz jej wpływu na zapoczątkowanie procesu dezintegracji państwa. Jako podstawową metodę badawczą przyjęto analizę porównawczą poprzez zestawienie sytuacji politycznej i społecznej w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, a także zaprezentowano badania sondażowe opinii publicznej w zakresie dążeń niepodległościowych. W opracowaniu przedstawiono trzy modele dewolucji brytyjskiej: walijski, szkocki i północnoirlandzki.
The heterogeneous devolution process carried out in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, further aggravated by decentralized domestic politics, had a huge impact not only on the system of power, but also on the present and future shape of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. There is no doubt that numerous cultural and political transformations in the United Kingdom caused by the devolution allowed for the achievement of far-reaching independence by Scotland, Wales and Northern Ireland and strengthened the prevailing independence tendencies and moods. The aim of the study is to analyze the essence of the devolution reform and its impact on the initiation of the process of state disintegration. The basic research method was a comparative analysis by comparing the political and social situation in Wales, Scotland and Northern Ireland, and public opinion polls in the field of independence aspirations were presented. The study presents three models of British devolution: Welsh, Scottish and Northern Irish.
Opis
Słowa kluczowe
prawo międzynarodowe , dewolucja , decentralizacja , system władzy , Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej , Szkocja , Walia , Irlandia Północna , international law , devolution , decentralization , system of power , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland , Scotland , Wales , Northern Ireland
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 124-136