Rola i znaczenie informed consent w modelu e-zdrowia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Syroka-Marczewska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zgoda lub brak zgody pacjenta na wykonanie czynności medycznych ma fundamentalne znaczenie w obszarze ochrony zdrowia. Dotyczy to również modelu e-zdrowia. Uzależnienie dopuszczalności interwencji medycznej od uzyskania stosownej zgody jest gwarancją poszanowania autonomii pacjenta, a w szerszym ujęciu – poszanowania godności i wolności człowieka, o której mowa w Konstytucji RP. Przedmiotem artykułu jest analiza obowiązujących w Polsce przepisów prawa w zakresie poinformowanej zgody pacjenta oraz analiza sprawozdań Rzecznika Praw Pacjenta.
The patient’s consent or lack of consent to perform medical activities is of fundamental importance in the area of health care. This also applies to the e-health model. Making the admissibility of medical intervention dependent on obtaining the appropriate consent is a guarantee of respecting the patient’s autonomy, and in a broader sense: of respecting human dignity and freedom, as referred to in the Polish Constitution. The subject of the article is an analysis of the legal provisions in force in Poland in the field of patient informed consent and an analysis of the reports of the Patient Right Office.
Opis
Słowa kluczowe
prawo polskie , pacjent , zgoda , czynności medyczne , e-zdrowie , Polish law , patient , informed consent , healthcare activities , e-health model
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 252-265