Konserwatyści Wschodniogalicyjscy wobec zmian prawa wyborczego do Austriackiej Rady Państwa (1893–1906)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Szymański, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przełom XIX i XX w. w Austro-Węgrzech obfitował w liczne konflikty polityczne i społeczne. Rosnące tendencje demokratyczne doprowadziły do powstania projektów ustaw mających na celu upowszechnienie prawa głosu. Od 1893 r. konserwatyści z Galicji krytykowali instytucję powszechnych wyborów ze względu na ich antydemokratyzm i elitaryzm. Nie bez znaczenia były również kwestie etniczne, w szczególności obawa przed wzrostem liczby deputowanych narodowości ukraińskiej. Także w 1906 r. podczas kolejnej debaty parlamentarnej konserwatyści głosili poglądy przeciwne reformie prawa wyborczego. Artykuł przedstawia stanowisko konserwatystów podolskich poprzez przemówienia ich delegatów w parlamencie wiedeńskim oraz wypowiedzi w prasie i publikacjach książkowych.
The turn of the 19th and 20th centuries in Austria-Hungary involved numerous political and social conflicts. Growing democratic tendencies resulted in draft bills being drawn up aimed at making voting rights universal. Since 1893 the conservatives from Galicia criticised the institution of universal suffrage on the grounds of anti-democratism and elitism. Of importance were also ethnic issues, in particular the fear of an increase in the number of deputies of Ukrainian nationality. Also in 1906, during the next parliamentary debate, conservatives expressed views against the reform of the electoral law. The article presents the position of Podolian conservatives through the speeches by their delegates in the Vienna parliament as well as the statements made in the press and in book publications.
Opis
Słowa kluczowe
prawo wyborcze , Austro-Węgry , konserwatyzm , election law , Austria-Hungary , conservatism
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 279-291