Ubezpieczenie społeczne osób duchownych w III Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Żurek, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ubezpieczenia społeczne stanowią podstawową formę zabezpieczenia społecznego zapewnionego przez Konstytucję RP oraz są ważnym instrumentem prowadzenia polityki społecznej przez państwo. Zreformowany system ubezpieczeń społecznych w Polsce funkcjonuje już od ponad 20 lat, odkąd wszedł w życie 1 stycznia 1999 r. Objął on również osoby duchowne. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie oraz omówienie problematyki prawnej związanej z ubezpieczeniami społecznymi osób duchownych w okresie III Rzeczypospolitej Polskiej. W opracowaniu posłużono się metodą dogmatyczno-prawną niezbędną do omówienia przedmiotowego zagadnienia.
Social security is the basic form of social security provided by the Constitution and is an important instrument in the conduct of social policy by the state. The reformed social security system in Poland has been in operation for over 20 years, when it entered into force on 1 January 1999. It also extended to clergy. The aim of this article is to present and discuss the legal issues related to social insurance for clergy in the period of the Third Polish Republic. The thesis uses the dogmatic and legal method necessary to discuss the issue in question.
Opis
Słowa kluczowe
ubezpieczenia społeczne , Fundusz Kościelny , osoba duchowna , Trzecia Rzeczpospolita , social insurance , Church Fund , a clergyman , Third Republic
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 344-353