Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 22 (2018)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 21
 • Pozycja
  Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w postępowaniu wieczystoksięgowym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Sławicki, Piotr
  Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane zagadnienia szczegółowe dotyczące wpływu materialnego prawa rodzinnego na postępowanie wieczystoksięgowe. Analiza wybranych problemów praktycznych postępowania wieczystoksięgowego związanych z obrotem nieruchomościami umożliwi podjęcie próby przedstawienia propozycji ich rozwiązania. Początkowo zaprezentowane zostanie zagadnienie ustawowego ustroju majątkowego w kontekście działu II księgi wieczystej. W dalszej kolejności ocenie podlegać będzie kwestia kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego obejmującego nieruchomość stanowiącą składnik majątku wspólnego małżonków. W końcu poruszony zostanie charakter zezwolenia sądu opiekuńczego udzielonego rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w praktyce wieczystoksięgowej.
 • Pozycja
  Prawo do sądu obywateli Unii Europejskiej – wybrane aspekty
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Marcisz-Dynia, Anna
  Celem niniejszego opracowania było przeanalizowanie podstawowych kwestii dotyczących zakresu i charakteru unijnego prawa do sądu, ze szczególnym uwzględnieniem dualistycznego prawa do sądu obywateli Unii Europejskiej, a także przeanalizowanie jednej z istotnych zasad, jaką jest zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, która w procesie zapewnienia efektywnej ochrony sądowej odgrywa doniosłą rolę. Jest to pojęcie złożone i niepoddające się łatwo definiowaniu, dlatego też omówione zostały tylko niektóre jego aspekty.
 • Pozycja
  Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych przez Policję w Polsce w latach 2007–2016 w ujęciu prawno-socjologicznym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Leśniak-Moczuk, Arkadiusz D.
  Obecnie w Polsce wskutek znacznego zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej, przykłada się dużą wagę do przeciwdziałania incydentom podczas takich imprez. Podejmowane są działania, których efektem ma być nie tylko samo bezpieczeństwo takiej imprezy, ale również wnioski na przyszłość związane z regulacjami prawnymi zobowiązującymi organizatora imprezy do wprowadzenia takich przedsięwzięć, aby istniało maksymalnie bezpieczeństwo jej uczestników. Aby istniała możliwość skuteczniejszego działania w tym zakresie, w opracowaniu dokonano analizy poziomu bezpieczeństwa imprez masowych zapewnionego przez Policję w Polsce w latach 2007–2016. Omówiono kwestię liczby zabezpieczanych imprez masowych, liczby policjantów zaangażowanych do działań zabezpieczających, kosztów poniesionych przez Policję w zawiązku z tym działaniem, liczby osób zatrzymanych przez Policję z powodu chuligańskiego zachowania się podczas imprez masowych, a także liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń w związku z imprezami masowymi ujawnionej przez Policję.
 • Pozycja
  Status konsula zawodowego w realizacji funkcji notarialnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Kubas, Sabina
  Rozwój stosunków międzynarodowych doprowadził do pojawienia się potrzeby powołania podmiotu, który będzie wykonywał swoje zadania z upoważnienia państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. W ten sposób ukształtowane funkcje konsularne realizowane są za pośrednictwem konsula, którego status prawny w obecnych czasach ma niezwykle ważne znaczenie – począwszy od zadań bardzo ogólnych jak ochrona praw i interesów obywateli oraz państwa wysyłającego po ściśle określone funkcje notarialne. Każda z nich oparta być musi na konkretnej podstawie prawnej, którą w tej dziedzinie stanowi przede wszystkim ustawodawstwo wewnętrzne oraz konwencje konsularne zawierane między dwoma państwami.
 • Pozycja
  Specyfika określenia desygnatów nazwowych dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury na gruncie prawnym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Kęskiewicz, Anna
  Pierwsza część opracowania składa się głównie z krótkiej prezentacji i istotnej wskazówki, że została ona zrozumiana na różne sposoby. Ponadto koncentruję się na porównaniu prawa – gdzie można znaleźć ważne regulacje, z podaniem informacji, że problem ten ma wiele aspektów: w prawie polskim i międzynarodowym – Unii Europejskiej. Resume dostarcza nam informacji o aktualnej sytuacji i perspektywach, aby ulepszyć model ochrony przedmiotów, które mają szczególne znaczenie dla kultury.