Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sławicki, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane zagadnienia szczegółowe dotyczące wpływu materialnego prawa rodzinnego na postępowanie wieczystoksięgowe. Analiza wybranych problemów praktycznych postępowania wieczystoksięgowego związanych z obrotem nieruchomościami umożliwi podjęcie próby przedstawienia propozycji ich rozwiązania. Początkowo zaprezentowane zostanie zagadnienie ustawowego ustroju majątkowego w kontekście działu II księgi wieczystej. W dalszej kolejności ocenie podlegać będzie kwestia kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego obejmującego nieruchomość stanowiącą składnik majątku wspólnego małżonków. W końcu poruszony zostanie charakter zezwolenia sądu opiekuńczego udzielonego rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w praktyce wieczystoksięgowej.
The subject of this study are selected specific issues regarding the impact of substantive family law on the Mortgage and Land Register proceeding. The analysis of selected practical problems of the Mortgage and Land Register proceeding related to real estate trading will enable an attempt to present proposals for their resolution. Initially, the issue of the statutory property regime of spouses will be presented in the context of the Division II of the Mortgage and Land Register. Subsequently, the issue of the circle of participants in the Mortgage and Land Register proceeding covering the joint property of the spouses will be subject to assessment. Finally, the nature of the permission of the guardianship court granted to parents to carry out activities beyond the scope of ordinary management in the Mortgage and Land Register practice will be discussed.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie wieczystoksięgowe , wspólność majątkowa małżeńska , majątek wspólny , zezwolenie sądu opiekuńczego , the Mortgage and Land Register Proceeding , joint property of spouses , joint property , permission of the guardianship court
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 306–317