Summum ius summa iniuria jako motto ostatnich zmian procedury karnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Skorupka, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor, analizując myśl Cycerona summum ius summa iniuria, stawia, że formalistyczne stosowanie wielu przepisów postępowania karnego wprowadzonych przez obecną władzę doprowadzić może do uznania modelu procesu karnego wyrażonego w ustawie oraz procesu karnego prowadzonego w konkretnej sprawie za niesprawiedliwe. Autor wykazuje, że celem wprowadzonych zmian było zapewnienie oskarżycielowi publicznemu (prokuratorowi) przewagi nad pozostałymi stronami postępowania, a nawet nad sądem. W związku z tym autor postuluje interpretowanie wprowadzonych zmian w sposób zgodny z wartościami konstytucyjnymi.
The author, analyzing Cicero’s thought summum ius summa iniuria, points out that a formalistic application of many rules of criminal procedure, introduced by the current government, can lead to the recognition as unfair a model of criminal proceedings expressed in the statute and a criminal trial in a particular case. The author shows that the purpose of amendments was to give a public prosecutor (a prosecutor) a competitive advantage over each other parties of the proceedings and even over a court. Terefore, the author posits the interpretation of amendments in accordance with constitutional values.
Opis
Słowa kluczowe
Cyceron , summum ius summa iniuria , proces karny , wyładnia zgodna z konstytucją , criminal proceedings , interpretation in conformity with the constitution
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 129–141