Kilka uwag o cywilnoprawnych aspektach podczas udzielania pierwszej pomocy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Arkuszewska, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Analizowany art. 6 uPRM daje ratującemu gwarancję naprawienia szkody, którą poniósł podczas ratowania przypadkowej osoby. W artykule przedstawiono, iż przepis ten zawęża problem odpowiedzialności Skarbu Państwa jedynie do wystąpienia szkody w mieniu oraz naprawienia rzeczywistej straty dla osoby, która udzielała pomocy i doznała uszczerbku, nie uwzględniając szkody na osobie oraz faktu utraconych korzyści, a więc nie przewidując zasady pełnego odszkodowania. Wskazano również, iż odesłanie przyjęte w art. 6 ust. 4 uPRM oznacza zastosowanie w szczególności art. 361–363 k.c., tj. dotyczących związku przyczynowego, kwestii przyczynienia się poszkodowanego do szkody oraz sposobu naprawienia szkody. Poza tym przedstawiono zagadnienie odpowiedzialności solidarnej oraz kwestię przedawnienia roszczenia, które nie zostały unormowane w uPRM.
Analyzed Article 6 of the Act on the National Medical Rescue provides a rescuer with a guarantee of repairing the damage suffered while rescuing an accidental person. The article shows that this provision narrows the problem of the State Treasury responsibility only to damage to property and to repair the actual loss suffered by the person who provided help without due regard to personal injury and lost profits, i.e. without providing a full compensation. It was also indicated that the reference in Article 6 par. 4 of the Act on the National Medical Rescue means the application in particular of the Articles 361–363 of the Civil Code, i.e. regarding the causual link, the issue of the injured party’s contribution to the damage and the method of repairing the damage. In addition, the issue of joint and several liability and the matter of limitation of the claim, which were not provided for in the Act on the National Medical Rescue, were presented.
Opis
Słowa kluczowe
ratujący , szkoda , Skarb Państwa , odszkodowanie , pomoc medyczna , rescuer , damage , State Treasury , compensation , medical assistance
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 203–223