Rzymskie korzenie rzetelności adwokackiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sowiński, Piotr Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie dotyczy kształtowania się wymogów stawianych przedstawicielom zawodu adwokackiego oraz wagi, jaką przywiązuje się do spełnienia przez nich wymogu rzetelności. Ten ostatni element ukształtował się już w okresie starożytnego Rzymu i przetrwał do naszych czasów pod postacią rozwiązań normatywnych i korporacyjnych. Artykuł wskazuje na elementy wspólne i różnicujące rozwiązania antyczne i współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji adwokata – obrońcy w polskim procesie karnym.
The forming of specific requirements concerning attorneys and the importance of their honesty were considered in this article.The last item has been already shaped in the ancient Rome and remained till contemporary times as regulatory and corporate arrangements.The common elements and differences between ancient and contemporary solutions, with special consideration of attorney status in polish criminal trial were showed.
Opis
Słowa kluczowe
adwokat , fachowość , rzetelność , prawo rzymskie , proces karny , obrońca , oskarżony , zaufanie , skrupulatność , wynagrodzenie , wykształcenie , zmowa , attorney , professionalism , honesty , Roman law , criminal trial , advocate , defendant (accused) , confidence , preciseness , honorarium , education , plot
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 142–151