Status konsula zawodowego w realizacji funkcji notarialnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kubas, Sabina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój stosunków międzynarodowych doprowadził do pojawienia się potrzeby powołania podmiotu, który będzie wykonywał swoje zadania z upoważnienia państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. W ten sposób ukształtowane funkcje konsularne realizowane są za pośrednictwem konsula, którego status prawny w obecnych czasach ma niezwykle ważne znaczenie – począwszy od zadań bardzo ogólnych jak ochrona praw i interesów obywateli oraz państwa wysyłającego po ściśle określone funkcje notarialne. Każda z nich oparta być musi na konkretnej podstawie prawnej, którą w tej dziedzinie stanowi przede wszystkim ustawodawstwo wewnętrzne oraz konwencje konsularne zawierane między dwoma państwami.
The development of international relations has led to the emergence of the need for an entity which will perform its tasks under the authority of the sending State in the receiving State. In this way, shaped consular functions are carried out through the consul, whose legal status at the present time is extremely important. Starting from a very general tasks as protecting the rights and interests of citizens of the sending State and the strictly defined functions notary. Each of them must be based on the specific legal basis, which in this area is primarily a domestic law and the consular conventions concluded between the two countries.
Opis
Słowa kluczowe
konsul , prawo konsularne , funkcje konsularne , konwencja , funkcje notarialne , notariusz , consul , consular law , consular functions , convention , notary functions , notary
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 248–263