Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych przez Policję w Polsce w latach 2007–2016 w ujęciu prawno-socjologicznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Leśniak-Moczuk, Arkadiusz D.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obecnie w Polsce wskutek znacznego zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej, przykłada się dużą wagę do przeciwdziałania incydentom podczas takich imprez. Podejmowane są działania, których efektem ma być nie tylko samo bezpieczeństwo takiej imprezy, ale również wnioski na przyszłość związane z regulacjami prawnymi zobowiązującymi organizatora imprezy do wprowadzenia takich przedsięwzięć, aby istniało maksymalnie bezpieczeństwo jej uczestników. Aby istniała możliwość skuteczniejszego działania w tym zakresie, w opracowaniu dokonano analizy poziomu bezpieczeństwa imprez masowych zapewnionego przez Policję w Polsce w latach 2007–2016. Omówiono kwestię liczby zabezpieczanych imprez masowych, liczby policjantów zaangażowanych do działań zabezpieczających, kosztów poniesionych przez Policję w zawiązku z tym działaniem, liczby osób zatrzymanych przez Policję z powodu chuligańskiego zachowania się podczas imprez masowych, a także liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń w związku z imprezami masowymi ujawnionej przez Policję.
Nowadays in Poland because of considerable increase of security risk of mass events, especially football matches, a lot of attention is being paid to prevent such incidents while events. There are undertaken actions whose effect is not only the security of such an event, but also conclusions for the future which are related to legal regulations obliging the organizer of the event to introduce such undertakings to maximise the security of its participants. In order to operate more effectively in this area, author of the study analysed the security level of mass events provided by the Police in Poland in the years 2007–2016.There has discussed the issue of the number of secured mass events, the number of police officers involved in the security measures, costs incurred by the Police in connection with this actions, the number of people detained by the Police due to hooligan behavior during mass events, as well as the number of crimes and offenses in connection with mass events disclosed by the police.
Opis
Słowa kluczowe
imprezy masowe , bezpieczeństwo , Policja , mass event , security , the Police
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 264–289