Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 23 (2018)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 19
 • Pozycja
  Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (návrh na vklad)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Sudzina, Milan
  Autor w artykule „Wpis do rejestru nieruchomości Republiki Słowackiej (wpis prawa)” analizuje kwestię wpisania praw do rejestru nieruchomości poprzez instytucję wpisania w sytuacji, kiedy prawa do nieruchomości powstały, zostały zmienione lub wygasły na podstawie umowy. Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawa materialnego i proceduralnego pozostających w związku z rejestracją nieruchomości w rejestrze gruntów oraz działań w tym zakresie podejmowanych przez sądy powszechne i organy katastralne. Artykuł zawiera również pokrewne propozycje de lege ferenda.
 • Pozycja
  Vklad do katastra nehnuteľností slovenskej republiky (začatie vkladového konania)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Sudzina, Milan
  W artykule zatytułowanym: „Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu)” autor analizuje kwestię rejestracji praw do nieruchomości w rejestrze nieruchomości za pośrednictwem depozytariusza, jeżeli prawa nieruchomości mają zostać utworzone, zmienione lub rozwiązane na podstawie umowy. Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych związanych z rejestracją praw w rejestrze oraz postępowania przed sądami powszechnymi i organami katastralnymi w Republice Słowackiej. Artykuł zawiera także propozycje de lege ferenda.
 • Pozycja
  Kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 338a i 387 k.p.k. Kilka uwag na tle zmian z lat 1997–2016
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Sowiński, Piotr Krzysztof
  W artykule omówiono kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w latach 1997–2016. Jest to instytucja opierająca się na tzw. porozumieniu procesowym zawartym przy aprobacie sądu przez strony procesowe. Zmierza ona do skrócenia procesu karnego i zakłada zwiększenie wpływu stron na decyzję sądu. Zwraca się tu uwagę na konieczność odróżnienia wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących samego wniosku oskarżonego od warunków uwzględnienia tego wniosku przez sąd.
 • Pozycja
  Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Ratajczak, Maciej S.
  Celem artykułu jest analiza problematyki konsorcjum w Prawie zamówień publicznych z punktu widzenia solidarności czynnej i biernej konsorcjantów wobec osób trzecich. Analizie poddano rozmaite koncepcje solidarności znajdujące swoje oparcie w różnych podstawach prawnych, które w mniejszym lub większym zakresie mogą znaleźć zastosowanie w relacjach między uczestnikami konsorcjum a osobami trzecimi (w tym w szczególności zamawiającym i podwykonawcami). Przyjęta metoda badawcza uwzględnia zarówno poglądy doktryny, jak i orzecznictwa i zmierza do wskazania sposobów rozwiązania rozmaitych problemów związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe na gruncie Prawa zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. W toku rozważań podejmowana była również próba znalezienia uniwersalnej podstawy solidarności konsorcjantów na gruncie przepisów niezwiązanych ściśle z instytucją konsorcjum. W związku z ograniczonym zakresem norm kształtujących bezpośrednio solidarność konsorcjantów poszukiwanie podstawy solidarności w innych przepisach prawnych wydaje się być w pełni uzasadnione.
 • Pozycja
  Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Potocki, Artur
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oraz krytyczne ujęcie regulacji publiczno-prawnych dotyczących niezależności instytucji kultury, które tworzone są przez jednostki samorządu terytorialnego. W artykule oprócz wskazówek, które mogą być przydatne zarówno praktykom prawa, jak i administratywistom, konfrontowane jest również stanowisko przedstawicieli doktryny oraz praktyki w kwestiach związanych z dostosowywaniem jakości i rodzaju usług instytucji do woli polityki prowadzonej przez organizatora oraz oczekiwań członków społeczności samorządowej. W opracowaniu wskazano na najważniejsze kwestie, jakie związane są z zależnością organizacyjną i finansową samorządowej instytucji kultury, a także na potrzebę wprowadzenia mechanizmów mających na celu dostosowanie lub chociaż zwrócenie uwagi na oczekiwania odbiorców w zakresie działalności komunalnych instytucji kultury.