Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wardak, Katarzyna
Nagórska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę kształcenia podyplomowego personelu pielęgniarskiego, ponieważ zawód pielęgniarki i położnej to zawód regulowany, medyczny i samodzielny. Wymaga on ciągłego, ustawicznego kształcenia i doskonalenia. Celem opracowania było przedstawienie systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które podnosząc kompetencje, dostosowują się do rynku pracy w kraju i poza jego granicami. W artykule skupiono się na omówieniu form podnoszenia kwalifikacji i zwróceniu uwagi, czy zainteresowanie kształceniem podyplomowym środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych ulega zwiększeniu na przestrzeni lat oraz czy formy doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych wpływają na ich status społeczno-zawodowy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami pielęgniarki i położne mogą korzystać z kształcenia podyplomowego w czterech formach: kursu specjalizacyjnego zwanego specjalizacją, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego.
The paper discusses the subject of postgraduate education of nursing staff, since the profession of nurse and midwife is regulated, medical and independent profession. It requires life-long, continuous education and improvement. The aim of the paper was to present the system of post-graduate education of nurses and midwives, who adapt to the labour market in the country and abroad by improving competences. The paper discusses the forms of raising qualifications and draws attention to whether the interest in postgraduate education of the professional environment of nurses and midwives is increased over the years and whether the forms of professional development of nurses and midwives affect their social and professional status. According to the regulations currently in force, nurses and midwives can benefit from postgraduate education in four forms: a specialization course called a specialization, a qualification course, a specialist course and an additional training course.
Opis
Słowa kluczowe
formy kształcenia , personel pielęgniarski , forms of education , nursing staff
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 95–104