Efektywność prawa Unii Europejskiej w praktyce – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Marcisz-Dynia, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych kwestii dotyczących zasady efektywności prawa unijnego, która w założeniu ma zwiększyć efektywność stosowania prawa wspólnotowego przez sądy i organy administracyjne państw członkowskich. Analizie poddano w tym zakresie bogate orzecznictwo TSUE. Prawo unijne ma wpływ na wszystkie dziedziny życia, a efektywność stosowania tego prawa w wąskim znaczeniu jest interpretowana jako uprawnienie jednostek do podnoszenia przed sądem spraw z powołaniem się na akty prawa unijnego. Jest to pojęcie złożone, dlatego też omówione zostały tylko niektóre jego kwestie.
The aim of this study is to present the basic issues regarding the principle of effectiveness of EU law, which is intended to increase the efficiency of Community law application by the courts and administrative bodies of the Member States. The jurisdiction of the Court of Justice of the European Union has been analysed in this respect. EU law affects all areas of life and the effectiveness of its application in the narrow sense is interpreted as the right of individuals to bring cases before court with reference to EU legal acts. It is a complex concept, which is why only some of the issues have been discussed.
Opis
Słowa kluczowe
zasada efektywności prawa Unii Europejskiej , Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , pytanie prejudycjalne , organy administracyjne państw członkowskich , the principle of effectiveness of European Union law , the Court of Justice of the European Union , preliminary questions , the administrative bodies of the Member States
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 185–196