Vklad do katastra nehnuteľností slovenskej republiky (začatie vkladového konania)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zatytułowanym: „Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu)” autor analizuje kwestię rejestracji praw do nieruchomości w rejestrze nieruchomości za pośrednictwem depozytariusza, jeżeli prawa nieruchomości mają zostać utworzone, zmienione lub rozwiązane na podstawie umowy. Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych związanych z rejestracją praw w rejestrze oraz postępowania przed sądami powszechnymi i organami katastralnymi w Republice Słowackiej. Artykuł zawiera także propozycje de lege ferenda.
Author in the article entitled “Insert to the Cadastre of real estates of the Slovak republic (beginning of insert proceedings)” analyses the issue of entering the rights to the Cadastre of real estates through the institution of insert if rights to real estates originated, changed or expired on the bases of a contract. The article pays attention to the beginning of the insert proceedings and related questions. The aim of this paper is through the analytical method to deal with the registration of the real estate relationship by insert, analysis of the legislation in the field of cadastre of real estates and decision-making activities of general courts and cadastral authorities. The article also includes related proposals de lege ferenda.
Opis
Słowa kluczowe
wpis prawa , rejestrze nieruchomości , Republika Słowacka , wszczęcie procedury wpisu , insert to the Cadastre , real estates , Slovak republic
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 244–252