Kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 338a i 387 k.p.k. Kilka uwag na tle zmian z lat 1997–2016

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sowiński, Piotr Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się karze w latach 1997–2016. Jest to instytucja opierająca się na tzw. porozumieniu procesowym zawartym przy aprobacie sądu przez strony procesowe. Zmierza ona do skrócenia procesu karnego i zakłada zwiększenie wpływu stron na decyzję sądu. Zwraca się tu uwagę na konieczność odróżnienia wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących samego wniosku oskarżonego od warunków uwzględnienia tego wniosku przez sąd.
The formation of voluntary submission to penalty in the years 1997 to 2016 was discussed in this article. This concept is based on so-called procedural agreement made between procedural parties with court approval. It is aimed on reduction criminal process and it assume an increase of parties impact on court decision. The necessity of distinguish formal and substantive requirements concerning motion of the accused from the conditions for including the application to be taken into account by the court is paid here.
Opis
Słowa kluczowe
porozumienie procesowe , dobrowolne poddanie się karze , dowody , rozprawa , posiedzenie sądu , proces karny , obrońca , oskarżony , pokrzywdzony , sprzeciw , występek , zbrodnia , procedural agreement , voluntary submission to penalty , evidence , hearing , court session , criminal process , defender , victim , objection , vice , crime , criminal trial , attorney , defendant (accused)
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 229–243