Czy w przetargu nieograniczonym można zapewnić bezpieczeństwo pacjentom? Analiza orzecznictwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wojtczyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podjęta w opracowaniu problematyka dotyczy dokonywania zakupów leków i wyrobów medycznych przez szpitale. Bezpieczeństwo pacjenta zależy w dużym stopniu od jakości używanych produktów. Celem zamawiających są zakupy przedmiotów odpowiadających ich potrzebom oraz wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznych produktów. Możliwości, jakie oferuje Prawo zamówień publicznych, omówiono na przykładzie orzecznictwa sądów i organów właściwych do rozpoznawania odwołań.
Undertaken issues in this thesis pertain to purchase medicines and medical devices by hospitals. Patient's safety depends on quality of used products. The intent of contracting authority are purchases objects responding to their needs and elimination potential dangerous products. Opportunities which offer public procurement law discussed by the Bar's judicature and institutions responsible for recognition appeals.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo pacjentów , zamówienia publiczne , patient safety , public auction
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 105–116