Analiza obecnych rozwiązań ustawowych w zakresie ochrony pracowników medycznych jak funkcjonariuszy publicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Marcinkowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poddano analizie stan prawny związany z ochroną prawnokarną pracowników medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki i położnej. Przedstawiono orzecznictwo dotyczące ataków na personel medyczny ze strony pacjentów i innych osób w trakcie udzielania im pierwszej pomocy. Celem artykułu było również wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z opisem czynów zabronionych, które zawarte są w ustawach regulujących zawody medyczne. Zajęto się także najnowszymi rozwiązaniami w systemie prawa medycznego, które zaczęły obowiązywać od 26 czerwca 2018 r. i których celem było zwiększenie ochrony pracowników medycznych, oraz przedstawiono postulaty mające na celu zracjonalizowanie i uproszczenie tej ochrony. Ochrona ta obecnie ma skomplikowany charakter, co powoduje trudności w określeniu znamion przestępstwa, i nie obejmuje wielu sytuacji, w których byłaby potrzebna.
This paper presents an analysis of the legal status of the penal and legal protection over medical professionals with particular emphasis on the profession of physician, paramedic, nurse and midwife. The article discusses case law regarding attacks on medical personnel from patients and other persons during first aid procedures. The aim of the article is also to explain the basic concepts related to prohibited acts, as specified in the laws governing medical professions. Another theme is the latest change in the medical legal system, which involves solutions applicable as of 26/06/2018 aimed at increasing the protection of medical employees. Subsequent sections of this paper include postulates of rationalizing and simplifying this protection as it is currently overcomplicated, which makes it difficult to identify the features of a crime. What is more, many situations are, in fact, inadequately protected.
Opis
Słowa kluczowe
pracownik medyczny , znieważenie , ochrona prawnokarna , ratownictwo medyczne , lekarz , medical professional , insult , criminal law protection , emergency medical care , physician
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 51–65