Kolizja w obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Fiutak, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Działanie dla dobra pacjenta wiąże się z obowiązkiem ratowania życia lub zdrowia zawartym w prawie polskim. Zgodnie z art. 30 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Jednocześnie nie można od lekarza oczekiwać, że w każdej sytuacji będzie narażał swoje zdrowie czy życie. Wyjątkami są zdarzenia, gdy lekarz nie jest zdolny do udzielenia pomocy ze względu na chorobę lub stan psychofizyczny, wystąpiła kolizja obowiązków albo gdy udzielając pomocy, musiałby narazić siebie samego na utratę życia lub zdrowia.
Acting for the benefit of a patient is part of the obligation to preserve life or health set out under Polish law. Pursuant to Article 30 of the Act on the Professions of Doctor and Dentist of 5 December 1996, a doctor is obliged to provide medical assistance whenever a delay in granting it could result in the risk of loss of life, serious bodily injury or serious health disorder, and in other urgent cases. At the same time, a doctor cannot be expected to put his or her health or life at risk in every situation. Exceptions are events where a doctor is unable to provide assistance due to illness or a psychophysical condition, where there is a conflict of responsibilities, or where a doctor providing assistance would have to expose himself or herself to the loss of life or health.
Opis
Słowa kluczowe
obowiązek udzielenia pomocy , lekarz , nieudzielenie pomocy , rozstrój zdrowia , uszkodzenie ciała , obligation to give assistance , doctor , not granting assistance , an impairment to health , bodily injury
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 28–37