Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 18 (2016)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 13
 • Pozycja
  Sprawozdanie z Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Bielaszka, Robert
  18 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się druga ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Grono ekspertów, doktorantów oraz studentów po raz drugi spotkało się, by dyskutować o prawach konsumentów w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Celem konferencji była analiza przestrzegania przez przewoźników kolejowych praw konsumenta oraz pozycji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jednocześnie była to okazja do zainteresowania studentów problematyką prawa sektorowego oraz przekazania im wiedzy na ten temat. Była to dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki, administracji i biznesu.
 • Pozycja
  Sprawzodanie z IV euroregionalnej konferencji naukowej „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką” (Rzeszów, 15 stycznia 2016 r.)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Mroczyński-Szmaj, Łukasz
  Sprawozdanie dotyczy IV Euroregionalnej Konferencji Naukowej „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką”. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego. Główne zagadnienia konferencji to: ochrona środowiska, prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prosument w energetyce, ograniczenia zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, koncesja a ochrona środowiska, arbitraż w prawie ochrony środowiska, ekologia w prawie, energetyka węglowa, utylizacja śmieci w energetyce, ochrona środowiska w województwie podkarpackim.
 • Pozycja
  Kilka uwag polemicznych w sprawie „Logiki dla prawników” Władysława Woltera w trzydziestopięciolecie ostatniego wydania (W. Wolter i M. Lipczyńska, „Elementy logiki. Wykład dla prawników”, wyd. 3, Warszawa–Wrocław, 1980, ss. 280)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Sobol-Kołodziejczyk, Piotr; Zielinski, Marek
  W tekście podjęta została analiza treści zawartych w ostatnim wydaniu podręcznika W. Woltera i M. Lipczyńskiej Logika dla prawników. Podstawowym celem niniejszej pracy jest wykazanie, że z dydaktycznego punktu widzenia omawiana książka nie straciła na aktualności i z tego względu może stanowić cenną pomoc w przyswajaniu podstawowej wiedzy z zakresu logiki.
 • Pozycja
  Niektoré aspekty historického vývoja nepriamych daní s akcentom na daň z pridanej hodnoty na Slovensku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Prievozníková, Karin
  W artykule wskazano historyczne aspekty rozwoju podatku od wartości dodanej na Słowacji. Celem opracowania była analiza przemian podatku obrotowego jako najważniejszego podatku konsumpcyjnego na terytorium Słowacji aż do obecnych regulacji prawnych dotyczących podatku od wartości dodanej.
 • Pozycja
  Prawnomiędzynarodowe podstawy działania sił koalicyjnych przeciwko Państwu Islamskiemu na terytorium Syrii
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Pączek, Marcin
  Artykuł poświęcony jest podstawom prawnym użycia siły zbrojnej przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu na terytorium Syrii. Autor rozpatruje trzy możliwe uzasadnienia operacji prowadzonej przez siły koalicyjne pod przewodnictwem USA: interwencję na zaproszenie syryjskich władz, autoryzację działań zbrojnych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz prawo do samoobrony. W następstwie dokonanej analizy autor dochodzi do wniosku, że dwa pierwsze argumenty są trudne do utrzymania. Najbardziej przekonujące wydaje się natomiast stanowisko oparte na prawie do samoobrony indywidualnej i zbiorowej. Uzasadnienie to wymaga jednak bardzo ostrożnej analizy przesłanek pozwalających na prowadzenie działań w samoobronie, co w przypadku aktywności ugrupowań nieregularnych może jeszcze bardziej komplikować ocenę. Najlepiej świadczy o tym fakt, że nie wszystkie państwa, które biorą udział w nalotach na pozycje ISIS w Syrii, potrafią w przekonujący i właściwy sposób uzasadnić swoje kroki realizacją prawa do samoobrony.