Zásady a princípy daňového konania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bujňáková, Mária
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prawo podatkowe oparte jest nie tylko na podstawowych zasadach administracji podatkowej, ale na innych regułach, które nie są wprawdzie wyraźnie zdefiniowane, ale ich istnienie wynika bezpośrednio z poszczególnych przepisów Ordynacji podatkowej. Powyższe zasady, jak i reguły prawne określają ramy, na których zbudowany jest system administracji podatkowej. Tworzą harmonijną całość, wzajemnie się uzupełniają, dając podstawę do powstania spoójnego systemu podatkowego.
Tax law is based not only on the basic principles of tax administration, but on the other rules, which, although not explicitly defined, but their existence is a direct result of the various provisions of the Tax Code. These principles and rules define the legal framework on which is built the system of tax administration. Create a harmonious whole, they complement each other, giving rise to the spoójnego tax system.
Opis
Tento príspevok predstavuje čiastkový výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0375/15 „Daňové úniky a daňové podvody a možností ich predchádzania (prostriedkami daňového, obchodného a trestného práva)”.
Słowa kluczowe
zasady prawa podatkowego , postępowanie podatkowe , principles tax proceedings
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 11–23