Rola pytań prawnych w pośrednim dostępie obywateli Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Marcisz-Dynia, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może przyczynić się do wzmocnienia pozycji jednostek w postępowaniu prejudycjalnym poprzez bardziej restrykcyjne określenie zasad obligatoryjnego występowania przez sąd krajowy z odwołaniem wstępnym oraz doprecyzowanie zasad odpowiedzialności państwa za naruszenie obowiązku wszczęcia takiej procedury. Analiza dokonana w artykule koncentruje się na kwestiach związanych z pośrednim dostępem obywateli Unii Europejskiej do sądu unijnego i wpływie postępowania na pozycję prawną jednostki.
The case-law of the European Union Court of Justice can contribute to the empowerment of individuals in the preliminary ruling proceedings by stricter rules of obligatory submission of initial appeal by the national court, and clarification of the rules of state liability for breach of the obligation to initiate such a procedure. An analysis carried out in the article focuses on issues related to indirect access of citizens of the European Union to the EU Court, the impact of the proceedings on the legal position of the entity.
Opis
Słowa kluczowe
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , postępowanie prejudycjalne , pośredni dostęp do sądu unijnego , The European Union Court of Justice , preliminary ruling proceedings , indirect access to the EU Court
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 116–129