Specyfika realizacji tzw. samorządowych zadań publicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Feret, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem rozważań objętych niniejszym opracowaniem jest określenie specyficznych cech związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Odmienny charakter sposobu realizacji w stosunku do zadań publicznych podejmowanych przez organy władzy państwowej tworzy podstawę dla wykazania ich specyfiki na szczeblu samorządowym. Tę specyfikę należy wiązać ze zróżnicowanymi formami organizacyjno-prawnymi, pod postacią których są realizowane, a które można podzielić na te finansowane: bezpośrednio przez budżet jednostki samorządu terytorialnego; przez podmioty prywatne albo na podstawie umów publiczno-prywatnych. Różne formy finansowania wpływają na złożoność badanej problematyki, którą dodatkowo komplikuje brak jasnych regulacji prawnych, definiujący w sposób wyraźny, a nie tylko dorozumiany, dopuszczalną formę realizacji konkretnego zadania publicznego przez gminę, powiat lub województwo. Gdy do tego dodamy nieprecyzyjne, a niekiedy wykluczające się wzajemnie przepisy prawa dotyczące analizowanego zagadnienia, okazuje się, że organy jednostek samorządu terytorialnego zostały obarczone dużym stopniem niepewności w zakresie podejmowania decyzji o formie organizacyjno-prawnej realizacji zadań. Wyżej wyeksponowane spostrzeżenia w pełni uzasadniają wybór tematu opracowania. I choć nie znajdą się w nim odpowiedzi na wszystkie problemy związane z finansowaniem tzw. samorządowych zadań publicznych, może ono stanowić bazę dla prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. Są one o tyle ważkie, że wiążą się z istotą decentralizacji władzy publicznej polegającej na przekazaniu istotnej części zadań publicznych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego wraz z potrzebą wyposażenia ich przepisami prawa w wystarczające środki finansowe.
It will be a subject of deliberations provided with hereby drawing up, how it results from his title, determining the idiosyncrasies associated with the performance of tasks public by self-government units. Different character of means of implementation towards public tasks assumed by bodies of the state, is building the base for demonstrating their specificity. One should combine this specificity with diversified organizational-legal forms under the figure, of which are being carried out, and which it is possible to divide on the ones financed: directly through budget of the self-government unit; by private entities or pursuant to public-private agreements. Different forms of financing, influence to the complexity of studied issues which additionally the lack of clear regulations, defining in the distinct way complicates, rather than only implied, acceptable form of the completion of the public concrete task through the commune, the district or the province. When we add the provisions of the law inaccurate, but sometimes being mutually exclusive concerning the analysed issue to it, it turns out that bodies of self-government units were burdened with the great degree of uncertainty in the decision making about the organizational-legal form of performance of a task. Higher emphasized observations fully are justifying the choice of the subject matter of the study. And although replies to all problems associated with financing so-called self-government public tasks won't be in it, it can constitute the base for the lead of further research in this area. They are as weighty are connected with nature of the decentralization of the official authority consisting in handing over of essential part of the tasks public for the accomplishment for self-government units along with the need of equipping them with provisions of the law into financial means being enough.
Opis
Słowa kluczowe
samorządowe zadanie publiczne , budżet , podmiot prywatny , umowa publiczno-prywatna , jednostka budżetowa , budżet obywatelski , fundusz sołecki , samorządowy zakład budżetowy , samorządowe osoby prawne , stowarzyszenia , spółdzielnie , spółki prawa handlowego , przedsiębiorstwo komunalne , fundacje , self-government public task , budget , private entity , public-private agreement , budgetary authority , civil budget , self-government budget unit , self-government legal persons , associated , cooperatives , commercial partnerships or companies , council enterprise , foundations
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 55–80