Sprawozdanie z Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bielaszka, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
18 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się druga ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Grono ekspertów, doktorantów oraz studentów po raz drugi spotkało się, by dyskutować o prawach konsumentów w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Celem konferencji była analiza przestrzegania przez przewoźników kolejowych praw konsumenta oraz pozycji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jednocześnie była to okazja do zainteresowania studentów problematyką prawa sektorowego oraz przekazania im wiedzy na ten temat. Była to dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki, administracji i biznesu.
On March 18, 2015. the Faculty of Law and Administration, University of Lodz was the second nationwide conference Fri. “The consumer on the rail passenger market” cluster of experts, graduate students and students for the second time met to discuss consumer rights in the rail passenger transport in Poland. The aim of the conference was to analyze the compliance of the railway consumer rights and the position of Chairman of the Railway Transport Office. At the same time it was an opportunity to interest students sectoral issues of law and to provide them with knowledge on the subject. It was a good opportunity to exchange views and experiences between representatives of science, administration and business.
Opis
Słowa kluczowe
konsument , rynek kolejowy , przewozy pasażerskie , the consumer , rail , passenger
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 212–216