Zasady prawidłowego zatrudniania kadry urzędniczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Curzytek, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dokumentacja jest odzwierciedleniem działalności statutowej prowadzonej przez dany podmiot. Dobrze prowadzona dokumentacja zależy od znajomości przepisów prawa o tworzeniu prawidłowej dokumentacji pod względem technicznym i prawnym przez urzędnika, który generuje dokumenty. Każdy urzędnik jest zobowiązany przez obowiązujące go przepisy prawa do przestrzegania procedur prawidłowego tworzenia dokumentów. Jeśli dokumentacja nie jest prowadzona w sposób zgodny z przynależnymi przepisami prawa, urzędnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, finansowej lub karnej. Brak odpowiedniej dokumentacji często prowadzi do bankructwa przedsiębiorstw i finansowej odpowiedzialności Skarbu Państwa. Tym samym za błędy urzędników płacą tak naprawdę obywatele. Urzędnicy uważają, że znajomość podstaw prawnych przy tworzeniu dokumentacji jest im zbędna z uwagi na to, że przepisy prawa są martwe, ponieważ nie są konsekwentnie egzekwowane przez kierownictwo jednostki. W celu uniknięcia nieprawidłowości już na etapie rekrutacji do pracy powinno się wybierać odpowiednich kandydatów. Pracownicy powinni dostać kontrakty na czas określony po okresie próbnym. Jeżeli pracownik dobrze wykonuje powierzone obowiązki, może dostać umowę na czas nieokreślony, natomiast przełożeni powinni sprawdzać zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi jakość wykonywanych obowiązków oraz znajomość podstaw prawnych.
Produced documentation is a reflection of the statutory activity conducted by the entity concerned. The correctness of documentation produced depends on the knowledge of the legal regulations by the official who creates the documents technically and legally. Every official is obliged by the law to follow the procedures of proper creation of documents. If he does not comply with it he may be held responsible disciplinary or financially. Lack of proper documentation often leads to the bankruptcy of enterprises and the financial responsibility of the State Treasury, where the Treasury is indebted to the citizen and is responsible for the mistakes made by officials. Officials do not know the rules of law, the rules are dead because they are not consistently enforced by the entity management. In order to avoid irregularities there should be carried out an appropriate election of employees at the recruitment stage. Employees should get fixed-term contracts after a trial period. If the worker is good, he can get contract for an indefinite period but his knowledge should be tested from time to time.
Opis
Słowa kluczowe
pracownik administracji , dokumentacja , przepisy kancelaryjno-archiwalne , odpowiedzialność urzędnicza , rekrutacja na stanowiska urzędnicze , administration employee , documentation , the provisions of chancery-archive , responsibility clerks , recruitment to posts of officials
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 24–39