Adwokatura polska w okresie rozbiorów (uwagi historycznoprawne)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kopciuch, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia rys historycznoprawny adwokatury polskiej w czasach rozbiorów. Przedstawiono podstawy prawne jej funkcjonowania oraz element pracy społecznej, zawodowej i politycznej adwokatów jako wyraz walki o zachowanie polskości w narodzie. Opracowanie składa się z czterech części. Jako determinantę uwzględniono poszczególne tereny rozbiorów, zaczynając od czasów Księstwa Warszawskiego stworzonego przez Napoleona I. W kolejnych częściach omówiono zarys walki o polskich charakter adwokatury w zaborach pruskim i rosyjskim. Opracowanie zamyka charakterystyka warunków wykonywania zwodu na ziemiach zaboru austriackiego oraz próby scalenia adwokatury polskiej pomimo rozbicia rozbiorowego podejmowane na początku XX w.
The article presents the history of Polish legal profession in times of partitions in terms of its social work, professional and political as an expression of the struggle for preservation of Polishness in the Polish nation. The work consists of four parts, as determinants into account the different areas of the partitions, starting from the time of the Duchy of Warsaw created by Napoleon I. The following sections discuss outline the struggle for Polish nature of the profession of the annexations Prussian and Russian. Developing closes the air terminal characteristics of the conditions of implementation of the lands under Austrian rule, and try to merge a Polish legal profession, despite the breakdown of the partition, made at the beginning of the twentieth century.
Opis
Słowa kluczowe
adwokat , samorząd adwokacki , zabory , Księstwo Warszawskie , Galicja , Wielkie Księstwo Poznańskie , Królestwo Polskie , lawyer , the Bar Association , the partitions , the Duchy of Warsaw , the Grand Duchy of Poznan , the Polish Kingdom
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 105–115