Odwołania do Pisma Świętego w orzeczeniach sądów USA

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Maroń, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono problematykę odwoływania się do Biblii w praktyce orzeczniczej sądów w Stanach Zjednoczonych. Studium orzeczeń sądów federalnych i stanowych ujawnia wielość celów, dla których amerykańscy sędziowie posługują się biblijnymi cytatami. Autor zaproponował dychotomiczną typologię sądowej biblijnej argumentacji, którą nazwano „argumentum ad Scripturam” – tj. funkcjonalną i przedmiotową. Odwołania do Pisma Świętego w uzasadnieniach wyroków sądowych są omawiane odpowiednio przez pryzmat funkcji, jakie te odwołania pełnią, oraz pod kątem przynależności ich tematyki do poszczególnych dogmatyk prawniczych. Orzecznictwo amerykańskie dowodzi, że biblijne opowieści, metafory i postacie mogą być pomocne w wyjaśnianiu i tłumaczeniu różnych zagadnień prawnych.
The paper deals with explicit references to Bible in judicial decision-making in the United States. The study of federal and state court opinions reveals the variety of purposes for which judges use biblical passages. An author proposed a twofold typology of judicial biblical argumentation – which was named “argumentum ad Scripturam” – namely functional and subject one. Biblical references in American court opinions are discussed either in terms of their functions or their subject's adherence to particular legal dogmatics. The U.S. case law proves that biblical stories, metaphors and characters can be helpful in explaining and clarifying some legal issues.
Opis
Słowa kluczowe
biblijne odwołania , orzeczenia sądowe , Stany Zjednoczone , biblical references , court opinions , USA
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 130–164