Acta Iuridica Resoviensia

Acta Iuridica Resoviensia (wcześniejsza nazwa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) są Zeszytami Naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydawanymi przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującymi w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Acta Iuridica Resoviensia są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku, jako kwartalnik. Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego, jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim, słowackim i ukraińskim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy, jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych) za publikację w Zeszytach uzyskuje się 40 punktów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana. Acta Iuridica Resoviensia zostały ujęte w prestiżowym wykazie czasopism akademickich European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). ERIH+ to ceniony indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych. Acta Iuridica Resoviensia zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com(Link do innej strony)). Acta Iuridica Resoviensia także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International.

Przeglądaj