Acta Iuridica Resoviensia nr 1 (40) 2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Recenzja książki J.M. Łukasiewicza i R. Łukasiewicza „Prawo rodzinne”, Warszawa 2021, ss. 516
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Ogrodnik-Kalita, Agnieszka
 • Pozycja
  Telemedycyna w obliczu pandemii COVID-19 – zalety i wady
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Zaręba, Renata
  Pandemia COVID-19 spowodowała wiele wyzwań dla systemu opieki medycznej. W celu kontynuowania bezpiecznej i skutecznej opieki zdrowotnej nad pacjentami chorymi na COVID-19 i osobami zdrowymi konieczne było wprowadzenie wielu istotnych zmian w modelach praktyki lekarskiej. Mimo że telemedycyna została pierwotnie opracowana w celu zapewnienia podstawowej opieki dla pacjentów z obszarów wiejskich lub odległych od ośrodka świadczącego usługi medyczne, to wybuch pandemii COVID-19 spowodował jej gwałtowny rozwój. W celu zapobiegania i ograniczania przenoszenia się wirusa, pacjenci i personel medyczny musieli szybko dostosować się do tego modelu opieki medycznej. Telemedycyna obejmuje szeroki zakres specjalności i praktyk opieki lekarskiej świadczonych przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Za pomocą telefonów, zdalnych urządzeń, wiadomości e-mail, czatów wideo lub konferencji możliwa jest interakcja pomiędzy pacjentem a personelem medycznym bez potrzeby fizycznego kontaktu. Dzięki postępowi technologicznemu rośnie akceptacja i aprobata dla telemedycyny, ponieważ ten model opieki zdrowotnej jest skutecznym i efektywnym narzędziem poprawy jakości życia i dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jednakże w praktyce telemedycyny pojawiają się bariery prawne, etyczne i technologiczne, które powodują, że społeczeństwo niechętnie korzysta z tego typu opieki zdrowotnej. Dlatego też należy się zastanowić jakie zalety i wady ma wprowadzenie opieki medycznej w formie telemedycyny, w szczególności w czasie pandemii COVID-19.
 • Pozycja
  Karnoprocesowy „evergreen”, czyli o dopuszczalności zwolnienia z tajemnicy adwokackiej w trybie art. 180 § 2 k.p.k. Uwagi polemiczne
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Sowiński, Piotr
  Tekst stanowi polemikę w stosunku do wcześniejszej publikacji i dotyczy problematyki zwolnienia z tajemnicy adwokackiej w polskim procesie karnym. Przedstawiono założenia teoretyczne dotyczące tajemnicy adwokackiej, wskazano na jej zakres przedmiotowy i podmiotowy, a także instytucję uchylenia tej tajemnicy na użytek procesowy w trybie art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego. Omówiono środki służące ochronie tajemnicy adwokackiej w procesie karnym.
 • Pozycja
  Searching for a new formula of a state: international discourse on deliberative democracy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Sokalska, Edyta
  The idea of civil society has became one of the most important premises of deliberative democracy. The question concerning the best model of democracy is still present in the international political and scientific discourse. The contemporary research approach to deliberative democracy referred to as the ‘systemic turn’ exposes three factors: the search for opportunities to develop and promote deliberation on a mass scale; the emphasis on the division of tasks and activities among participants within the system; the introduction of a certain continuum to the criterion of deliberation linking the multiplicity of institutions and the processes that occur among them. It is significant that many researchers confirm that thanks to deliberative methods and tools, the legitimacy of local government activities is strengthened. Identified shortcomings of deliberative democracy at the local level (potential institutional neutralization of activists’ activities, participatory frustration or widespread incompetence of citizens participating in deliberation) have become contribution to the discussion on the further directions of development of this form as well as possibilities for its improvement.
 • Pozycja
  Charakter prawny umów o dostarczanie treści lub usług cyfrowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Ostaszewski, Maurycy
  Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych zostały uregulowane przede wszystkim w Dyrektywie 2019/770, która została implementowana do polskiego porządku prawnego w ramach Ustawy o prawach konsumenta. Polski ustawodawca nie zdecydował się na określenie charakteru prawnego takich umów. Dla cywilnoprawnej kwalifikacji istotna jest treść charakterystycznych obowiązków wynikających z danego stosunku zobowiązaniowego. Świadczeniem charakterystycznym dla umów o produkty cyfrowe jest ich „dostarczenie” (przy czym w przypadku „dostarczania usług cyfrowych” chodzi w istocie o świadczenie tychże usług). Dostarczanie treści cyfrowych polega na udostępnieniu lub umożliwieniu dostępu. Udostępnienie prowadzi do uzyskania trwałej kontroli nad określoną treścią cyfrową, podczas gdy umożliwienie dostępu zapewnia użytkownikowi wyłącznie ograniczoną w czasie możliwość korzystania. Świadczenie usług cyfrowych polega natomiast na umożliwieniu dostępu do tychże usług. Ze względu na kryterium rozciągnięcia w czasie spełnienia świadczenia, dostarczanie produktów cyfrowych może przybrać postać świadczenia jednorazowego, sukcesywnego lub ciągłego. Ze względu na szerokie ujęcie pojęcia treści cyfrowych oraz różne sposoby ich dostarczania, umowy o dostarczanie treści cyfrowych należy uznać za swoistą kategorię prawną obejmującą wiele różnych umów zawieranych i wykonywanych elektronicznie. Natomiast umowy o świadczenie usług cyfrowych należy zakwalifikować jako umowy o świadczenie usług, do których zastosowanie znajdą przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.