Acta Iuridica Resoviensia nr 3 (42) 2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Odpowiedzialność karna za czyny powiązane z działalnością patostreamerską. Odpowiedzialność karna patostreamera
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Ziobroń, Agata
  Patostreaming rozumiany jest jako publikowanie w Internecie treści patologicznych w celu zdobycia pieniędzy lub popularności w sieci. Zachowania patostreamerów, nie tylko naruszają normy społeczne, ale również mogą być kwalifikowane jako przestępstwa i wykroczenia[1]. Z uwagi na obszerność problematyki, w opracowaniu uwaga zostanie poświęcona jedynie patostreamom jako przestępstwom. Kwestia ta zostanie również rozważona przez pryzmat demoralizacji nieletnich aktywnych widzów patostreamów, zważywszy na fakt, że takie treści największą oglądalnością cieszą się wśród osób młodych, nastolatków[2]. Należy w związku z dynamicznym rozwojem patostreamingu rozważyć wprowadzenie typu czynu zabronionego demoralizowania małoletniego, jednak odmiennie niż np. w Azerbejdżanie – precyzując znamiona celem dopasowania go do specyfiki konkretnie tego zjawiska. [1] Obecnie trwają konsultacje w sprawie projektu ustawy, która ma wprowadzać penalizację patostreamingu. https://www.chip.pl/2023/05/wiezienie-za-patostreaming-nowa-ustawa (dostęp: 08.05.2023r.) [2]D. Ołownia, Patostreaming jako zjawisko patologiczne i dewiacyjne, „iNFOTEZY” 2021, nr 2, s. 65.
 • Pozycja
  Funkcjonowanie oddziałów penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego w Barczewie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Zając, Bartosz
  Przedmiotem podjętych rozważań w ramach niniejszej pracy jest wskazanie funkcjonowania oddziałów penitencjarnych, w szczególności potencjalnych zagrożeń, problemów, jak również pozytywnych aspektów ich działalności. Oddziały penitencjarne przeszły wiele zmian formalno – strukturalnych, które wpływają na ich aktualny kształt. W pracy podjęto analizę przepisów prawnych, jak również ich praktyczne funkcjonowanie w perspektywie funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę w oddziałach mieszkalnych.
 • Pozycja
  Odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Wolska, Joanna
  Ratownicy medyczni doczekali się ustawy regulującej ich zawód. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych w przeważającej części wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc 22 czerwca 2023 r. Problematyka poddana analizie w niniejszym artykule, a więc uregulowana w rozdziale 7 ustawy, dotyczącym odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych, nie jest niczym nowym w polskim ustawodawstwie. Nowa regulacja opiera się na założeniach przyjętych już w ustawach traktujących o odpowiedzialności zawodowej lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych, które to regulacje służyły w niniejszej pracy za materiał porównawczy. Czy regulacje w takim kształcie są potrzebne także dla ratowników medycznych, którzy stykają się z pacjentem „na pierwszej linii frontu” przy zagrożeniu jego życia i zdrowia? Regulacje odpowiedzialności zawodowej powinny być uzupełnieniem regulacji karnych, cywilnych czy pracowniczych do zmotywowania osób wykonujących zawody medyczne do wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny dla pacjenta. Czy i w tym przypadku ustawodawca sprostał tym założeniom?
 • Pozycja
  Nowe Prawo zamówień publicznych – wyzwania dla zamawiających i wykonawców
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Warchoł, Iwona
  Artykuł zawiera analizę zmian regulacji prawnych w zakresie Prawa zamówień publicznych. Autorka przedstawia problemy praktyczne stosowania dotychczasowej ustawy oraz zasadność zmian sposobu przeprowadzania postępowań z zakresu zamówień publicznych oraz zawierania umów. W opracowaniu poruszono także zagadnienia związane z zasadami Prawa zamówień publicznych oraz środkami ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych i elektronizacją komunikacji w zamówieniach publicznych.
 • Pozycja
  Zagadnienie odpowiedzialności za długi spadkowe w procesie unifikacji i kodyfikacji polskiego prawa spadkowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Świrgoń-Skok, Renata
  W niniejszym artykule zostały przybliżone zagadnienia związane z problemem unifikacji i kodyfikacji polskiego prawa spadkowego po 1918 roku, na przykładzie zasad odpowiedzialności za długi spadkowe. Do wybuchu II wojny światowej nie przedstawiono jednak jednolitego projektu prawa spadkowego, a prace specjalnej podkomisji nie wyszły poza dyskusję nad podstawowymi założeniami spadkobrania. Spory ideologiczne dotyczące osobowego prawa małżeńskiego przyniosły wiele problemów i przełożyły się na postęp prac w zakresie unifikacji prawa spadkowego. W konsekwencji nie udało się dokonać kompleksowej unifikacji i kodyfikacji prawa spadkowego w okresie drugiej Rzeczypospolitej. Unifikację prawa spadkowego wznowiono dopiero po II wojnie światowej, a ostatecznie zakończyła się w roku 1946 wydaniem dekretów o prawie spadkowym oraz postępowaniu spadkowym. Zaś w roku 1964 prawo spadkowe zostało skodyfikowane w księdze czwartej kodeksu cywilnego. Do czasu unifikacji prawa spadkowego w 1946 roku obowiązywały regulacje zawarte w ABGB, Kodeksie Napoleona oraz BGB, także w zakresie zasad odpowiedzialności za długi spadkowe. Wprowadzenie do polskiego prawa spadkowego, w tym także w odniesieniu do zasad odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkowe, rozwiązań przyjętych w wielkich kodyfikacji cywilnych XIX wieku, pozwala na umieszczenie rozwiązań przyjętych w księdze czwartej kodeksu cywilnego w tradycji romanistycznej europejskiego prawa prywatnego.