Acta Iuridica Resoviensia nr 4 (43) 2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Wykroczenie uchylenia się od obowiązku przekazania egzemplarzy obowiązkowych publikacji
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Wróbel, Adam
  W artykule zostaje podjęta kwestia znamion, a nadto kary grożącej za popełnienie pozakodeksowego wykroczenia uchylenia się od obowiązku przekazania egzemplarzy obowiązkowych publikacji, ujętego w art. 8 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Naukowa narracja wiedzie przez zagadnienia sankcji, przedmiotu ochrony, podmiotu, strony przedmiotowej, strony podmiotowej i znamienia czasownikowego. We wnioskach wysunięte zostają konkretne postulaty de lege ferenda.
 • Pozycja
  Právna Úprava Konkurzného Konania V Slovenskej Republike po zmenách Vykonaných Zákonom Č. 309/2023 Z. z.
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Sudzina, Milan
  Autor sa v článku zaoberá všeobecným aspektmi konkurzného práva v slovenskej právnej úprave a stručne analyzuje problematiku jednotlivých fáz konkurzného konania, ktoré je upravené zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Osobitná pozornosť je venovaná priebehu konkurzného konania po zmenách vykonaných zákonom č. 309/2023 Z. z. Hlavné zmeny konkurzného konania súvisia s rozširovaním elektronizácie do oblasti konkurzného práva.
 • Pozycja
  Dostęp osoby bliskiej do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Syroka-Marczewska, Katarzyna
  Nieodłącznym elementem leczenia jest dokumentacja medyczna, która odzwierciedla proces udzielania świadczeń zdrowotnych. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej ma fundamentalne znaczenie w opiece zdrowotnej. Przedmiotem opracowania jest analiza regulacji prawnych oraz orzecznictwa dotyczących dostępu do dokumentacji medycznej dla bliskich po śmierci pacjenta. W takiej sytuacji prawo przewiduje możliwość zapewnienia dostępu osobie upoważnionej przez pacjenta za jego życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Co do zasady dokumentację medyczną udostępnia się również osobie bliskiej, chyba że inna bliska osoba sprzeciwi się jej udostępnieniu lub pacjent za życia sprzeciwi się jej udostępnieniu. Sprzeciw pacjenta może zostać uwzględniony w dwóch sytuacjach, tj. w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć pacjenta oraz w celu ochrony życia lub zdrowia bliskiej osoby. O powyższym rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Może on wyrazić zgodę na ujawnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia. W niniejszym artykule przedstawiono analizę przepisów prawa i orzecznictwa w zakresie dostępu osoby bliskiej do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Artykuł stanowi także próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie istnieją możliwości weryfikacji, czy osoba, która zgłosiła się o udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta, jest osobą bliską tego pacjenta? Czy upoważnienie ze strony pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej jest wiążące dla wszystkich podmiotów medycznych, czy tylko dla tego, w którym zostało udzielone? Czy prawo pacjenta do dokumentacji medycznej może być postrzegane jako substrat prawa do autonomii/prywatności?
 • Pozycja
  Dodatkowe wymogi formalne pozwu i wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Stasiak, Jaroslaw
  Jednym z pomysłów na usprawnienie postępowania cywilnego w czasach pandemii koronawirusa było wprowadzenie elektronicznej oraz bezpośredniej formy komunikacji zawodowych pełnomocników z sądem, którego początkiem miało być podawanie w pismach wszczynających postępowanie cywilne adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego. W artykule autor stara się ocenić skuteczność poczynionego przez ustawodawcę założenia. Wskazuje liczne uwagi jakie poczyniły samorządy zawodowe profesjonalnych pełnomocników co do wprowadzonego rozwiązania, jak i omawia powstałe na jego tle orzecznictwo i poglądy doktryny. Ostatecznie weryfikuje, czy byłoby słusznym wprowadzenie powyższego rozwiązania w przepisach kpc, zarówno w regulacji ogólnej jak i w niektórych postępowaniach odrębnych oraz wskazuje jakie inne warunki musiałby zostać spełnione, gdyby powyższy zamiar został zrealizowany.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako wartości konstytucyjne – kilka uwag natury ogólnej po zmianach ustrojowych z lat 90. XX wieku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-12) Sikorska, Agnieszka
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako kategorie prawne w demokratycznym państwie prawnym uznawane są za jedne z podstawowych wartości, jakie państwo zapewnia i chroni. Niemniej, są też kategoriami, które stale ewoluują wraz ze zmiennością warunków społecznych, politycznych, norm obyczajowych, prawnych, postępem cywilizacyjnym czy ujawniającymi się zagrożeniami. Wobec tych powodów nie jest możliwe, a nawet celowe ustalenie w sposób jednoznaczny ich treści. Nie wyłącza to jednak równoczesnego dążenia do określenia ich znaczenia normatywnego i zakresu regulacji w przepisach konstytucyjnych, będącego przedmiotem niniejszego opracowania. Wartości te stanowią bowiem podstawę aksjologiczną porządku konstytucyjnego, a jednocześnie stanowiąc integralną część zasad prawa nakazujących ich realizację w tymże porządku, są klauzulą generalną dla wykładni norm ustawowych.